สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

เอกสาร/ข้อมูล ที่ใช้บ่อย
ลำดับที่
รายการ
1
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2
ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
3
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
4
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563
5
จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
6
รายงานความร่วมมือในการจัดการศึกษา Tangshan Vocational and Technical College, china และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นักศึกษารุ่นที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)
7
กรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
9
ประมาณการค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มอบหมาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดำเนินการ
10
คำสั่ง สอศ.ที่ 284/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชัวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
12
คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษา ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
13
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
14
คู่มือการใช้งาน 6-CHANNEL HD PORTABLE VIDEO STREAMING STUDIO HS1300
15
ตารางการอยู่เวรยาม ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ