สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

เอกสาร/ข้อมูล ที่ใช้บ่อย
ลำดับที่
รายการ
1
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2
ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
3
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
4
จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
5
รายงานความร่วมมือในการจัดการศึกษา Tangshan Vocational and Technical College, china และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นักศึกษารุ่นที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)
6
กรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7
ประมาณการค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มอบหมาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดำเนินการ
8
ตารางการอยู่เวรยาม ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ