สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

เอกสาร/ข้อมูล ที่ใช้บ่อย
ลำดับที่
รายการ
1
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2
ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
3
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Name

Position

Office

Age

Button Text


Tiger Nixon

System Architect

Edinburgh

40

Garrett Winters

Accountant

Tokyo

50

Ashton Cox

Junior Author

San Francisco

23

Cedric Kelly

Senior Developer

Remote

28