previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

เอกสาร/ข้อมูล ที่ใช้บ่อย
ลำดับที่รายการ
1แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
3แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
4ข้อมูลนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 3) ตามแบบ กง. (ทวิภาคี สถาบัน) ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ