สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

เอกสาร/ข้อมูล ที่ใช้บ่อย
ลำดับที่
รายการ
1
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
2
ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
3
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ