previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2564
กต 1003/ว202917215 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งหนังสือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)กระทรวงการต่างประเทศจัดเก็บ
ศธ 0615/6509725 มกราคม 2564ขอเชิญผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 22 แห่งเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1จัดเตรียมห้องประชุม
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0608/9172136525 ธันวาคม 2563การปักหมุดจุดบริการและเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดำเนินการแล้ว
ศธ 0618.8/388813368 ธันวาคม 2563ขอเผยแพร่รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรับทราบ จัดเก็บ
ศธ 0612/02811984 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงาน ประจำปี 2563ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาดำเนินการแล้ว