previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือเลขที่รับที่วันที่เรื่องจากหน่วยงานการดำเนินการ
ศธ 0608/9172136525 ธันวาคม 2563การปักหมุดจุดบริการและเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดำเนินการแล้ว
ศธ 0618.8/388813368 ธันวาคม 2563ขอเผยแพร่รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรับทราบ จัดเก็บ
ศธ 0612/02811984 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงาน ประจำปี 2563ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาดำเนินการแล้ว