270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2564
อว 0401.6/ว1206144422 ธันวาคม 2564รายงานประจำปีของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศธ 0601/8897141015 ธันวาคม 2564ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง (Database) จากโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0618.8/375813777 ธันวาคม 2564ขอเผยแพร่รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
พย 0017.2/1253113727 ธันวาคม 2564ขอเชิญเข้าร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Thailand Digital Government Summit) หัวข้อ "เสริมทักษะดิจิทัลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์"ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ศธ 0631/764133829 พฤศจิกายน 2564ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบกลุ่มงานประกันคุณภาพ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
อว 0649.01/3709129315 พฤศจิกายน 2564เชิญประชุมสัมมนารับฟังการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติด้วยระบบธนาคารหน่วยกิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศธ 0614/08912448 พฤศจิกายน 2564ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน MOFCOM ประจำปี 2022ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ศธ 0617/ว.74712163 พศจิกายน 2564ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0612/7293117627 ตุลาคม 2564การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)งานทะเบียนดำเนินการ
ศธ 0604/23985130 กรกฎาคม 2564แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เดือน มิถุนายน 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศธ 0604/23784929 กรกฎาคม 2564บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศธ 0601/492780920 กรกฎาคม 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0601/45880119 กรกฎาคม 2564การเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคและการปรับปรุงการตั้งค่าระบบเครือข่ายอินทราเน็ตในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 0628/ว.16253324 พฤษภาคม 2564วารสารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5รับทราบ
ศธ 0631/ว.27653224 พฤษภาคม 2564ขอส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3รับทราบ
ศธ 0612/320249618 พฤษภาคม 2564การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)รับทราบ งานทะเบียนดำเนินการ
ศธ 0604/17249518 พฤษภาคม 2564บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0604/17149418 พฤษภาคม 2564แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เมษายน 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/0304615 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ร่าง) แผนป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษารับทราบ
พย 0013.2/ว2014595 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 และข้อมูลในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยาสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาดำเนินการแล้ว
ศธ 0623/28243028 เมษายน 2564ส่งคู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกรับทราบ เผยแพร่บนเว็บไซต์
เอ็นที บภน.3.1 (พย.)/43141526 เมษายน 2564ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นระบบอินเตอร์เน็ตบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)หนังสือส่งเลขที่ ศธ 0630/253
กต 1003/ว202917215 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งหนังสือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)กระทรวงการต่างประเทศจัดเก็บ
ศธ 0615/6509725 มกราคม 2564ขอเชิญผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 22 แห่งเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1จัดเตรียมห้องประชุม
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0608/9172136525 ธันวาคม 2563การปักหมุดจุดบริการและเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดำเนินการแล้ว
ศธ 0618.8/388813368 ธันวาคม 2563ขอเผยแพร่รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรับทราบ จัดเก็บ
ศธ 0612/02811984 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงาน ประจำปี 2563ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาดำเนินการแล้ว