244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0628/ว.16253324 พฤษภาคม 2564วารสารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5รับทราบ
ศธ 0631/ว.27653224 พฤษภาคม 2564ขอส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3รับทราบ
ศธ 0612/320249618 พฤษภาคม 2564การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)รับทราบ งานทะเบียนดำเนินการ
ศธ 0604/17249518 พฤษภาคม 2564บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0604/17149418 พฤษภาคม 2564แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เมษายน 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/0304615 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ร่าง) แผนป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษารับทราบ
พย 0013.2/ว2014595 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 และข้อมูลในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยาสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาดำเนินการแล้ว
ศธ 0623/28243028 เมษายน 2564ส่งคู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกรับทราบ เผยแพร่บนเว็บไซต์
เอ็นที บภน.3.1 (พย.)/43141526 เมษายน 2564ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นระบบอินเตอร์เน็ตบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)หนังสือส่งเลขที่ ศธ 0630/253
กต 1003/ว202917215 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งหนังสือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)กระทรวงการต่างประเทศจัดเก็บ
ศธ 0615/6509725 มกราคม 2564ขอเชิญผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 22 แห่งเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1จัดเตรียมห้องประชุม
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0608/9172136525 ธันวาคม 2563การปักหมุดจุดบริการและเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดำเนินการแล้ว
ศธ 0618.8/388813368 ธันวาคม 2563ขอเผยแพร่รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรับทราบ จัดเก็บ
ศธ 0612/02811984 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงาน ประจำปี 2563ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาดำเนินการแล้ว