ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 

เอกสาร/ข้อมูล เผยแพร่

บทความทางวิชาการและวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 National Avaference of IVEN2 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ฉบับเต็ม) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มีนาคม – กรกฎาคม(ฉบับย่อ) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มีนาคม – กรกฎาคม-