ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ช่องทางการติดต่อ
ไลน์ไอดี : e.19071995
โทร : 062-027-5457
นางสาวกมลชนก รุ่งระวี ผู้ประสานงาน

เอกสาร/ข้อมูล เผยแพร่

บทความทางวิชาการและวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 National Avaference of IVEN2 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ฉบับเต็ม) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มีนาคม – กรกฎาคม-