สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

นางสาวกมลชนก รุ่งระวี ผู้ประสานงาน