สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

บทความ/ผลงาน ทางวิชาการ

ที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อหัวข้อบทความทางวิชาการและวิจัย
ไฟล์ .pdf
1พานิช อุ่นอกการใช้เอกสารประกอบการสอน รหัส 3101-2001 วิชาเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่น สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์เปิดอ่าน
2พัตธิพงษ์ สังข์ทองการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชามอเตอร์ไฟฟ้า และการควบคุม รหัส 3104-0005 สาหรับการสอนแบบ Active Learningเปิดอ่าน
3สุเกษม เกียรติไพบูลย์การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัส 2104-2102 สาหรับการสอนแบบ Active Learningเปิดอ่าน
4สรวงสุดา แสนดีการพัฒนาชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดอ่าน
5คชานนท์ พงษ์ธัญการ และคณะผลการพัฒนาเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล สาหรับเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนเปิดอ่าน
6ชัชวาล แสงแก้ว และคณะการออกแบบและสร้างรถอุปกรณ์และเครื่องมือช่างเปิดอ่าน
7ทวีศักดิ์ เมืองมูลการออกแบบและสร้างตู้เป่ากรองอากาศลดมลภาวะเปิดอ่าน
8ประโยชน์ พูนกล้าการพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียน รายวิชาการประมาณ การระบบไฟฟ้า (3104-2202) สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดอ่าน
9สิงห์คราน จินะเขียวผลการสร้างเครื่องทดสอบประกายไฟหัวเทียนเพื่อใช้ใน การจัดการเรียนการสอนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเปิดอ่าน
10สุชาดา เชื้อสะอาดคุกกี้ถั่วดาวอินคาไขมันต่าเปิดอ่าน
11สุรีรัตน์ สุ่มมาตย์การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อการนาเสนอ (2204-2106) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดอ่าน
12อรรณพ คำฝั้นผลการสร้างชุดฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอลเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
13กฤษณะ เสาะสายระบบบันทึกเวรยามของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬเปิดอ่าน
14คชา โกศิลาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS5เปิดอ่าน
15จารุวรรณ พรหมศิริ และคณะระบบเบิก-จ่ายอุปกรณ์ติดตั้งไฟเบอร์ออฟติก บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บึงกาฬเปิดอ่าน
16สุขสันต์ สุทธิเสน และคณะระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬเปิดอ่าน
17ปรารถนา เชียงส่ง และคณะการเพิ่มศักยภาพในการจัดทาบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเปิดอ่าน
18เพียงแพน อุปทองการพัฒนาบทเรียน E-Learning วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดเปิดอ่าน
19โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูลการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรอาเภอเปิดอ่าน
20ศุภศานต์ รักสกุล และคณะแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโครงการหลวงแม่สะป๊อก จังหวัดเชียงใหม่เปิดอ่าน
21สิริกร พรหมปิงกา และคณะปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ GFMIS ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2เปิดอ่าน
22สุกัญญา สุขสถานสภาพการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3เปิดอ่าน
23สุวรรณา พูนกล้าการพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียน รายวิชาแคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1406) สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดอ่าน
24อรวรรณ ฉัตรจันทร์การศึกษาคู่มือการปรับสต๊อกสินค้าในระบบ SIM ของบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)เปิดอ่าน
25อรวรรณ ปันโนการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ของออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก ในจังหวัดน่าน กรณีศึกษา : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านเปิดอ่าน
26ดัชนีย์ จะวรรณะการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาบนฐานสมรรถนะ รายวิชาหลักการตลาด เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจเปิดอ่าน
27ธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย และคณะการออกแบบและสร้างรถเข็นไฟฟ้าเปิดอ่าน
28ธนกฤต ทองเชื้อ และคณะการออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แบบ 2 คาวิตี้เปิดอ่าน
29ประโยชน์ พูนกล้าการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดล้างและลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสาหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเปิดอ่าน
30สุเกษม เกียรติไพบูลย์เครื่องแสดงอัตราการหยดของน้าเกลือและแจ้งเตือนแบบไร้สายเปิดอ่าน
31สัญญา โพธิ์วงษ์ (1)การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 81-84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105-2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดอ่าน
32สัญญา โพธิ์วงษ์ (2)ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LEDเปิดอ่าน