แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่ลงรับ
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2565
ศธ 0604/00010215 มกราคม 2565โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0614/103145327 ธันวาคม 2564โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0604/429144122 ธันวาคม 2564เร่งรัดการสำรวจสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0622.08/648142217 ธันวาคม 2564ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประเมินความเป็นไปได้ และรับรองยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ศธ 0630.4/1532140314 ธันวาคม 2564ขออนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.4/67415289 ธันวาคม 2564ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.3/67413797 ธันวาคม 2564ขอนำส่งรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0630.9/67113787 ธันวาคม 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ศธ 0630.4/151013767 ธันวาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.3/67413643 ธันวาคม 2564ขอนำส่งรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0617/82113612 ธันวาคม 2564ขอเชิญการนำเสนอและวิภาคโครงการพัฒนาสถาบัน เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.1/116313602 ธันวาคม 2564นำส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630.8/81013592 ธันวาคม 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ศธ 0601/98413521 ธันวาคม 2564ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 0604/394134129 พฤศจิกายน 2564การสำรวจสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/093133929 พฤศจิกายน 2564การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ งวดที่ 1 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0617/809133729 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0601/8127132322 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลาง ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0630.6/6437131418 พฤศจิกายน 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0617/ว 783131018 พฤศจิกายน 2564รายงานความพึงพอใจในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.2/1683129515 พฤศจิกายน 2564จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/455128615 พฤศจิกายน 2564ขอส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ศธ 0630.7/2282128515 พฤศจิกายน 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0630.6/6387128012 พฤศจิกายน 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630.3/631127912 พฤศจิกายน 2564ขอนำส่งส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0617/ว776127112 พฤศจิกายน 2564ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0649.02/135412335 พฤศจิกายน 2564ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia (RAVTE)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศธ 0604/35612224 พฤศจิกายน 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/35712214 พฤศจิกายน 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0622/ว.142112133 พฤศจิกายน 2564ขอมอบหนังสือการปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสภาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศธ 0626/ว 805121010 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0649/1521119129 ตุลาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 1สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 0604/342118428 ตุลาคม 2564แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
อว 0649.02/1314118327 ตุลาคม 2564เชิญประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศธ 0618/852117927 ตุลาคม 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ"สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0649/7128117427 ตุลาคม 2564ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0617/0731117226 ตุลาคม 2564ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0601/7162115219 ตุลาคม 2564สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาทุกภาคสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0604/329114919 ตุลาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 265 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/7110113315 ตุลาคม 2564การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0604/320111712 ตุลาคม 2564รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0630.9/549111011 ตุลาคม 2564ขอนำส่งข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ศธ 0630.1/1035110911 ตุลาคม 2564ขอนำส่งข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0620/69910985 ตุลาคม 2564รายงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ศธ 0644/ว 57710975 ตุลาคม 2564ส่งรายงานผลการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 0624/ว.61510894 ตุลาคม 2564ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ศธ 0607/0186104920 กันยายน 2564แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ศธ 0633/ว 839103523 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ในส่วนที่ 5 ภาคผนวก : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ศธ 0614/068103313 กันยายน 2564รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0633/781102713 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ในส่วนที่ 5 ภาคผนวก : ผลงานที่ภ่คภูมิใจของสถาบันฯสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ศธ 0626/ว 5410229 กันยายน 2564ขอปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานและแบบสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0646/ว 47110209 กันยายน 2564การจัดททำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 - 2563สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ศธ 0632/75310137 กันยายน 2564ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่ 1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ศธ 0626/ว 5310067 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0607/01709986 กันยายน 2564การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBL : Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ศธ 0614/0639966 กันยายน 2564โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0623/ว 6569923 กันยายน 2564แจ้งช่องทางการเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0618/67597231 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2564 - 2563) ขอวสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0623/ว 64796730 สิงหาคม 2564ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการยกระดับศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0618/66695927 สิงหาคม 2564ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0618/66395827 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมการเตรียมพร้อมการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 19 แห่ง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0604/26894120 สิงหาคม 2564ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/ว 26793719 สิงหาคม 2564การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/08792917 สิงหาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0623/ว 60692516 สิงหาคม 2564ขอส่งคำสั่งและเชิญประชุมยกระดับศักยภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0617/ว 4918979 สิงหาคม 2564ขอส่งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน งบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้ก้าวพร้อมสู่ Thailand 4.0 (งวดที่ 3) และโครงการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0604/2468909 สิงหาคม 2564แจ้ง (ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/2448592 สิงหาคม 2564สำรวจการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม กรณีหนาวยงานและสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0618/57685330 กรกฎาคม 2564ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561 - 2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ครั้งที่ 1/2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0603/4984427 กรกฎาคม 2564การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ศธ 0618/56084023 กรกฎาคม 2564ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561 - 2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ครั้งที่ 1/2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0604/23282021 กรกฎาคม 2564การรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/23079615 กรกฎาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/05178914 กรกฎาคม 2564เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0601/45078112 กรกฎาคม 2564ส่วคืนเอกสารการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 0649/3737709 กรกฎาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 0604/2237698 กรกฎาคม 2564เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0622/ว 08337311 กรกฎาคม 2564จัดส่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (พ.ศ. 2564 - 2567) พ.ศ. 2564 - 2567สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศธ 0630.7/13547301 กรกฎาคม 2564จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคนิคแพร่วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0623/ว 43571126 มิถุนายน 2564ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0601/420969024 มิถุนายน 2564สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาทุกภาคสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0614/04663914 มิถุนายน 2564เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0619/ว 19262111 มิถุนายน 2564ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานและข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ศธ 0601/38376109 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการสำรวจการมีส่วร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0606/2506079 มิถุนายน 2564การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายอื่นสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ศธ 0604/1926069 มิถุนายน 2564ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส (Erasamus+) ประจำปี 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0601/37936018 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0601/37946008 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0617/3175938 มิถุนายน 2564สำรวจงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน) และหมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เพื่อประกอบการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0614/04354025 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์รายงานผลดำเนินงานรายเดือน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0628/ว.16253324 พฤษภาคม 2564วารสารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ศธ 0631/ว.27653224 พฤษภาคม 2564ขอส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0614/03950920 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการชี้แจงกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)หนังสือส่งเลขที่ ..
ศธ 0630.3/26950419 พฤษภาคม 2564ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัย้ทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0614/03750019 พฤษภาคม 2564การโอนจัดสรรงบประม่ณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ
ศธ 0614/03448614 พฤษภาคม 2564เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ
ศธ 0630.7/95048112 พฤษภาคม 2564รายงานการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่รับทราบ
ศธ 0604/16748012 พฤษภาคม 2564แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0606/1824645 พฤษภาคม 2564การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรับทราบ ควบคุมงบประมาณ
ศธ 0604/15442828 เมษายน 2564ทุนฝึกอบรมหัวข้อ "Inducting an Impact Evaluation of Education and Training Programme" ของศูนย์ซีมีโอโวคเทคสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ ประชาสัมพันธ์
ศธ 0633/ว.38642427 เมษายน 2564ขอส่งจดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครรับทราบ
ศธ 0617/ว.21440623 เมษายน 2564การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ งบดำเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ศธ 0604/1333729 เมษายน 2564การติดตามเร่งรัดและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/02432324 มีนาคม 2564รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.301) ไตรมาสที่ 2ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0626/ว.2030317 มีนาคม 2564การเสนองานโครงการเด่นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3รับทราบ
ศธ 0614/0192715 มีนาคม 2564รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0617/ว.1192675 มีนาคม 2564สำรวจข้อมูลจำนวนหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี เพื่อใช้จัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3หนังสือส่งเลขที่ ..
ศธ 0614/0162654 มีนาคม 2564การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)ดำเนินการรายงานทุกวันที่ 5 ของไตรมาตร
ศธ 0617/ว.8820018 กุมภาพันธ์ 2564ขอส่งข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ศธ 0614/01519116 กุมภาพันธ์ 2564โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ /เป็นข้อมูลบริหารงบประมาณในปี 2564
ศธ 0621/ว.16917415 กุมภาพันธ์ 2564ขอส่งรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2รับทราบ
ศธ 0630.9/7017315 กุมภาพันธ์ 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ศธ 0630.8/7915810 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ศธ 0630.4/20315710 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.6/4961343 กุมภาพันธ์ 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630.1/01041202 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630.2/01741191 กุมภาพันธ์ 2564จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 04007.420/ว.2506218 มกราคม 2564ขอเชิญประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยาจังหวัดพะเยารายงานผลการเข้าร่วมการประชุม
ศธ 0604/41705014 มกราคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ค่าประกันสังคม)สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/00904814 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์รายงานผลดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0604/1404714 มกราคม 2564การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0617/10237 มกราคม 2564รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0614/149138029 ธันวาคม 2563แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0614/144135724 ธันวาคม 2563การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวด 1 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ /เป็นข้อมูลบริหารงบประมาณในปี 2564
ศธ 0603/162135023 ธันวาคม 2563ขอมอบรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.)รับทราบ
ศธ 0618/2476133018 ธันวาคม 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการรับทราบ
ศธ 0615/8992131817 ธันวาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และเว็บไซต์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง, นายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ
เข้าร่วมประชุม
ศธ 0630.6/339512822 ธันวาคม 2563การลงนามรับรองข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคน่านหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/38112771 ธันวาคม 2563แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0630.2/1763126930 พฤศจิกายน 2563การจัดทำงบลงทุน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเอาชีวศึกษาเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0630.1/1144126427 พฤศจิกายน 2563การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0624/ว866125524 พฤศจิกายน 2563ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง ผอ.สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม
ศธ 0612/8254124518 พฤศจิกายน 2563การรายงานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/341123316 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ค่าประกันสังคม)สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0604/338123216 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0601/8112122813 พฤศจิกายน 2563ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)รับทราบ
ศธ 0604/345
ด่วนที่สุด
122413 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคำของบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/135121811 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)หนังสือส่งเลขที่ 0630/960
ศธ 0617/730121110 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0617/ว91911933 พฤศจิกายน 2563แบบเสนอโครงการรองรับนโยบายและจุดเน้นอาชีวศึกษายอกกำลัง 2 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ / เนื่องจากไม่ได้มีรายชื่อรับผิดชอบเขียนโครงการ
ศธ 0604/7488
ด่วนที่สุด
113819 ตุลาคม 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0614/061047018 เมษายน 2560การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)