previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หนังสือเลขที่รับที่วันที่ลงรับเรื่องจากหน่วยงานการดำเนินการ
ศธ 0603/162135023 ธันวาคม 2563ขอมอบรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.)รับทราบ
ศธ 0618/2476133018 ธันวาคม 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการรับทราบ
ศธ 0615/8992131817 ธันวาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และเว็บไซต์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง, นายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ
เข้าร่วมประชุม
ศธ 0630.6/339512822 ธันวาคม 2563การลงนามรับรองข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคน่านหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/38112771 ธันวาคม 2563แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0630.2/1763126930 พฤศจิกายน 2563การจัดทำงบลงทุน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเอาชีวศึกษาเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0630.1/1144126427 พฤศจิกายน 2563การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0624/ว866125524 พฤศจิกายน 2563ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง ผอ.สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม
ศธ 0612/8254124518 พฤศจิกายน 2563การรายงานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/341123318 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0604/338123216 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0601/8112122813 พฤศจิกายน 2563ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)รับทราบ
ศธ 0604/345
ด่วนที่สุด
122413 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคำของบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/135121811 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)หนังสือส่งเลขที่ 0630/960
ศธ 0617/730121110 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/7488
ด่วนที่สุด
113819 ตุลาคม 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...