สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่ลงรับ
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2566
ศธ 0630.4/15329115 มีนาคม 2566ขอเบิกเงินโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แบบเข้มก่อนจบการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2565วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0617/ว.19026510 มีนาคม 2566ขอให้จัดส่งข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
สวพท.มวพอ 0010/25662487 มีนาคม 2566ขอเชิญเป็นวิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดสอบมาตรฐานอาชีพนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 5 และนักวิจัย ระดับ 8สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
ศธ 0614/31142341 มีนาคม 2566ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสถาบันการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0604/305623022 กุมภาพันธ์ 2566ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน งวดที่ 3 (ใบสรร)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0604/274721322 กุมภาพันธ์ 2566ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน งวดที่ 3สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0603/167816410 กุมภาพันธ์ 2566ขอมอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0614/195016210 กุมภาพันธ์ 2566ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0614/17141457 กุมภาพันธ์ 2566เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0618/0801416 กุมภาพันธ์ 2566ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0603/14651393 กุมภาพันธ์ 2566ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0617/ว.9911731 มกราคม 2566ขอเชิญประชุมบทบาทสถาบันการอาชีวศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) นโยบายที่ 8 ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาฯสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0620/06211027 มกราคม 2566แผนการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ศธ 0617/ว.8610526 มกราคม 2566แผนการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.1/ว.006710126 มกราคม 2566นำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ช่วยประชาชน เทศการปีใหม่ พ.ศ. 2566วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0604/85606819 มกราคม 2566ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน งวดที่ 2สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0603/67906418 มกราคม 2566การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0604/54506017 มกราคม 2566แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สทศ.0001/ว.15สำเนา16 มกราคม 2566การโอนจัดสรรเพื่อการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2565สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศธ 0617/ว.3805413 มกราคม 2566ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.7/ว.6305011 มกราคม 2566นำส่งรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it - จิตอาสา) เทศการปีใหม่ พ.ศ. 2566วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0604/46404911 มกราคม 2566ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (ค่าเช่าบ้าน)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0614/1120296 มกราคม 2566ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต งวดที่ 1 งบรายจ่ายอื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 060/2390276 มกราคม 2566ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0617/20203 มกราคม 2566ขอให้ส่งรายชื่อผู้ประสานงานและเชิญประชุมรับทราบการชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0612/91210143 มกราคม 2566รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2565 ภายใต้โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0614/91550123 มกราคม 2566การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ปีปฏิทิน 2565
16961111
16941111
16791111
16691111
16471111
16421111
16321111
16291111
15921111
15771111
15711111
15701111
15661111
15631111
15601111
15551111
15491111
15431111
15311111
15301111
15151111
14821111
14721111
14681111
14531111
14431111
14171111
14161111
14081111
14051111
14021111
13991111
13121111
13111111
9911111
9901111
9221111
9001111
8941111
8611111
8591111
8531111
8491111
8481111
8321111
7991111
7901111
7851111
7801111
6371111
5991111
5831111
5401111
5311111
5241111
4891111
4821111
4331111
4321111
4311111
3961111
ศธ 0604/9229314 มีนาคม 2565ขอให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0603/0131463 กุมภาพันธ์ 2565การติดตามการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ศธ 0616/ว.4909921 มกราคม 2565ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา และแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ศธ 0603/00207719 มกราคม 2565การติดตามการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ศธ 0604/00010215 มกราคม 2565โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0614/103145327 ธันวาคม 2564โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0604/429144122 ธันวาคม 2564เร่งรัดการสำรวจสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0622.08/648142217 ธันวาคม 2564ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประเมินความเป็นไปได้ และรับรองยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ศธ 0630.4/1532140314 ธันวาคม 2564ขออนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.4/67415289 ธันวาคม 2564ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.3/67413797 ธันวาคม 2564ขอนำส่งรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0630.9/67113787 ธันวาคม 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ศธ 0630.4/151013767 ธันวาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.3/67413643 ธันวาคม 2564ขอนำส่งรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0617/82113612 ธันวาคม 2564ขอเชิญการนำเสนอและวิภาคโครงการพัฒนาสถาบัน เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.1/116313602 ธันวาคม 2564นำส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630.8/81013592 ธันวาคม 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ศธ 0601/98413521 ธันวาคม 2564ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 0604/394134129 พฤศจิกายน 2564การสำรวจสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/093133929 พฤศจิกายน 2564การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ งวดที่ 1 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0617/809133729 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0601/8127132322 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลาง ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0630.6/6437131418 พฤศจิกายน 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0617/ว 783131018 พฤศจิกายน 2564รายงานความพึงพอใจในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.2/1683129515 พฤศจิกายน 2564จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/455128615 พฤศจิกายน 2564ขอส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ศธ 0630.7/2282128515 พฤศจิกายน 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0630.6/6387128012 พฤศจิกายน 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630.3/631127912 พฤศจิกายน 2564ขอนำส่งส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0617/ว776127112 พฤศจิกายน 2564ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0649.02/135412335 พฤศจิกายน 2564ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia (RAVTE)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศธ 0604/35612224 พฤศจิกายน 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/35712214 พฤศจิกายน 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0622/ว.142112133 พฤศจิกายน 2564ขอมอบหนังสือการปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสภาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศธ 0626/ว 805121010 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0649/1521119129 ตุลาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 1สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 0604/342118428 ตุลาคม 2564แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
อว 0649.02/1314118327 ตุลาคม 2564เชิญประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศธ 0618/852117927 ตุลาคม 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ"สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0649/7128117427 ตุลาคม 2564ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0617/0731117226 ตุลาคม 2564ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0601/7162115219 ตุลาคม 2564สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาทุกภาคสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0604/329114919 ตุลาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 265 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/7110113315 ตุลาคม 2564การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0630.9/549111011 ตุลาคม 2564ขอนำส่งข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ศธ 0630.1/1035110911 ตุลาคม 2564ขอนำส่งข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0604/320111712 ตุลาคม 2564รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0620/69910985 ตุลาคม 2564รายงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ศธ 0644/ว 57710975 ตุลาคม 2564ส่งรายงานผลการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 0624/ว.61510894 ตุลาคม 2564ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ศธ 0607/0186104920 กันยายน 2564แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ศธ 0633/ว 839103523 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ในส่วนที่ 5 ภาคผนวก : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ศธ 0614/068103313 กันยายน 2564รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0633/781102713 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ในส่วนที่ 5 ภาคผนวก : ผลงานที่ภ่คภูมิใจของสถาบันฯสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ศธ 0626/ว 5410229 กันยายน 2564ขอปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานและแบบสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0646/ว 47110209 กันยายน 2564การจัดททำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 - 2563สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ศธ 0632/75310137 กันยายน 2564ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่ 1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ศธ 0626/ว 5310067 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0607/01709986 กันยายน 2564การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBL : Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ศธ 0614/0639966 กันยายน 2564โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0623/ว 6569923 กันยายน 2564แจ้งช่องทางการเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0618/67597231 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2564 - 2563) ขอวสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0623/ว 64796730 สิงหาคม 2564ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการยกระดับศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0618/66695927 สิงหาคม 2564ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0618/66395827 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมการเตรียมพร้อมการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 19 แห่ง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0604/26894120 สิงหาคม 2564ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/ว 26793719 สิงหาคม 2564การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/08792917 สิงหาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0623/ว 60692516 สิงหาคม 2564ขอส่งคำสั่งและเชิญประชุมยกระดับศักยภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0617/ว 4918979 สิงหาคม 2564ขอส่งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน งบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้ก้าวพร้อมสู่ Thailand 4.0 (งวดที่ 3) และโครงการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0604/2468909 สิงหาคม 2564แจ้ง (ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/2448592 สิงหาคม 2564สำรวจการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม กรณีหนาวยงานและสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0618/57685330 กรกฎาคม 2564ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561 - 2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ครั้งที่ 1/2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0603/4984427 กรกฎาคม 2564การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ศธ 0618/56084023 กรกฎาคม 2564ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561 - 2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ครั้งที่ 1/2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0604/23282021 กรกฎาคม 2564การรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0604/23079615 กรกฎาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/05178914 กรกฎาคม 2564เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0601/45078112 กรกฎาคม 2564ส่วคืนเอกสารการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 0649/3737709 กรกฎาคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 0604/2237698 กรกฎาคม 2564เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0622/ว 08337311 กรกฎาคม 2564จัดส่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (พ.ศ. 2564 - 2567) พ.ศ. 2564 - 2567สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศธ 0630.7/13547301 กรกฎาคม 2564จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคนิคแพร่วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0623/ว 43571126 มิถุนายน 2564ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศธ 0601/420969024 มิถุนายน 2564สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาทุกภาคสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0614/04663914 มิถุนายน 2564เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0619/ว 19262111 มิถุนายน 2564ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานและข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ศธ 0601/38376109 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการสำรวจการมีส่วร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0606/2506079 มิถุนายน 2564การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายอื่นสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ศธ 0604/1926069 มิถุนายน 2564ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส (Erasamus+) ประจำปี 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0601/37936018 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0601/37946008 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0617/3175938 มิถุนายน 2564สำรวจงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน) และหมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เพื่อประกอบการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0614/04354025 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์รายงานผลดำเนินงานรายเดือน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0628/ว.16253324 พฤษภาคม 2564วารสารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ศธ 0631/ว.27653224 พฤษภาคม 2564ขอส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0614/03950920 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการชี้แจงกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)หนังสือส่งเลขที่ ..
ศธ 0630.3/26950419 พฤษภาคม 2564ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัย้ทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ศธ 0614/03750019 พฤษภาคม 2564การโอนจัดสรรงบประม่ณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ
ศธ 0614/03448614 พฤษภาคม 2564เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ
ศธ 0630.7/95048112 พฤษภาคม 2564รายงานการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่รับทราบ
ศธ 0604/16748012 พฤษภาคม 2564แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0606/1824645 พฤษภาคม 2564การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรับทราบ ควบคุมงบประมาณ
ศธ 0604/15442828 เมษายน 2564ทุนฝึกอบรมหัวข้อ "Inducting an Impact Evaluation of Education and Training Programme" ของศูนย์ซีมีโอโวคเทคสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ ประชาสัมพันธ์
ศธ 0633/ว.38642427 เมษายน 2564ขอส่งจดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครรับทราบ
ศธ 0617/ว.21440623 เมษายน 2564การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ งบดำเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ศธ 0604/1333729 เมษายน 2564การติดตามเร่งรัดและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0614/02432324 มีนาคม 2564รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.301) ไตรมาสที่ 2ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0626/ว.2030317 มีนาคม 2564การเสนองานโครงการเด่นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3รับทราบ
ศธ 0618/20728710 มีนาคม 2564ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0614/0192715 มีนาคม 2564รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0617/ว.1192675 มีนาคม 2564สำรวจข้อมูลจำนวนหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี เพื่อใช้จัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3หนังสือส่งเลขที่ ..
ศธ 0614/0162654 มีนาคม 2564การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)ดำเนินการรายงานทุกวันที่ 5 ของไตรมาตร
ศธ 0617/ว.8820018 กุมภาพันธ์ 2564ขอส่งข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ศธ 0614/01519116 กุมภาพันธ์ 2564โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ /เป็นข้อมูลบริหารงบประมาณในปี 2564
ศธ 0621/ว.16917415 กุมภาพันธ์ 2564ขอส่งรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2รับทราบ
ศธ 0630.9/7017315 กุมภาพันธ์ 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ศธ 0630.8/7915810 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ศธ 0630.4/20315710 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630.6/4961343 กุมภาพันธ์ 2564ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630.1/01041202 กุมภาพันธ์ 2564นำส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630.2/01741191 กุมภาพันธ์ 2564จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 04007.420/ว.2506218 มกราคม 2564ขอเชิญประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยาจังหวัดพะเยารายงานผลการเข้าร่วมการประชุม
ศธ 0604/41705014 มกราคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ค่าประกันสังคม)สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/00904814 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์รายงานผลดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0604/1404714 มกราคม 2564การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0617/10237 มกราคม 2564รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0614/149138029 ธันวาคม 2563แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0614/144135724 ธันวาคม 2563การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวด 1 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ /เป็นข้อมูลบริหารงบประมาณในปี 2564
ศธ 0603/162135023 ธันวาคม 2563ขอมอบรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.)รับทราบ
ศธ 0618/2476133018 ธันวาคม 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการรับทราบ
ศธ 0615/8992131817 ธันวาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และเว็บไซต์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง, นายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ
เข้าร่วมประชุม
ศธ 0630.6/339512822 ธันวาคม 2563การลงนามรับรองข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคน่านหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/38112771 ธันวาคม 2563แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0630.2/1763126930 พฤศจิกายน 2563การจัดทำงบลงทุน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเอาชีวศึกษาเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0630.1/1144126427 พฤศจิกายน 2563การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0624/ว866125524 พฤศจิกายน 2563ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง ผอ.สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม
ศธ 0612/8254124518 พฤศจิกายน 2563การรายงานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/341123316 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ค่าประกันสังคม)สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0604/338123216 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0601/8112122813 พฤศจิกายน 2563ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)รับทราบ
ศธ 0604/345
ด่วนที่สุด
122413 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคำของบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/135121811 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)หนังสือส่งเลขที่ 0630/960
ศธ 0617/730121110 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0617/ว91911933 พฤศจิกายน 2563แบบเสนอโครงการรองรับนโยบายและจุดเน้นอาชีวศึกษายอกกำลัง 2 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ / เนื่องจากไม่ได้มีรายชื่อรับผิดชอบเขียนโครงการ
ศธ 0604/7488
ด่วนที่สุด
113819 ตุลาคม 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0614/061047018 เมษายน 2560การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)