244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่ลงรับ
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0614/03950920 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการชี้แจงกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)หนังสือส่งเลขที่ ..
ศธ 0614/03750019 พฤษภาคม 2564การโอนจัดสรรงบประม่ณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ
ศธ 0614/03448614 พฤษภาคม 2564เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ
ศธ 0630.7/95048112 พฤษภาคม 2564รายงานการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่รับทราบ
ศธ 0604/16748012 พฤษภาคม 2564แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0606/1824645 พฤษภาคม 2564การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรับทราบ ควบคุมงบประมาณ
ศธ 0604/15442828 เมษายน 2564ทุนฝึกอบรมหัวข้อ "Inducting an Impact Evaluation of Education and Training Programme" ของศูนย์ซีมีโอโวคเทคสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ ประชาสัมพันธ์
ศธ 0633/ว.38642427 เมษายน 2564ขอส่งจดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครรับทราบ
ศธ 0617/ว.21440623 เมษายน 2564การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ งบดำเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ศธ 0626/ว.2030317 มีนาคม 2564การเสนองานโครงการเด่นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3รับทราบ
ศธ 0617/ว.1192675 มีนาคม 2564สำรวจข้อมูลจำนวนหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี เพื่อใช้จัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3หนังสือส่งเลขที่ ..
ศธ 0614/0162654 มีนาคม 2564การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)ดำเนินการรายงานทุกวันที่ 5 ของไตรมาตร
ศธ 0617/ว.8820018 กุมภาพันธ์ 2564ขอส่งข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ศธ 0614/01519116 กุมภาพันธ์ 2564โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ /เป็นข้อมูลบริหารงบประมาณในปี 2564
ศธ 0621/ว.16917415 กุมภาพันธ์ 2564ขอส่งรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2รับทราบ
ศธ 04007.420/ว.2506218 มกราคม 2564ขอเชิญประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยาจังหวัดพะเยารายงานผลการเข้าร่วมการประชุม
ศธ 0604/41705014 มกราคม 2564การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ค่าประกันสังคม)สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0617/10237 มกราคม 2564รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0614/144135724 ธันวาคม 2563การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวด 1 งบดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)รับทราบ /เป็นข้อมูลบริหารงบประมาณในปี 2564
ศธ 0603/162135023 ธันวาคม 2563ขอมอบรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.)รับทราบ
ศธ 0618/2476133018 ธันวาคม 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการรับทราบ
ศธ 0615/8992131817 ธันวาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และเว็บไซต์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง, นายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ
เข้าร่วมประชุม
ศธ 0630.6/339512822 ธันวาคม 2563การลงนามรับรองข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคน่านหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/38112771 ธันวาคม 2563แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามกระประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0630.2/1763126930 พฤศจิกายน 2563การจัดทำงบลงทุน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเอาชีวศึกษาเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0630.1/1144126427 พฤศจิกายน 2563การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายหนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0624/ว866125524 พฤศจิกายน 2563ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง ผอ.สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม
ศธ 0612/8254124518 พฤศจิกายน 2563การรายงานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0604/341123316 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ค่าประกันสังคม)สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0604/338123216 พฤศจิกายน 2563การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0601/8112122813 พฤศจิกายน 2563ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)รับทราบ
ศธ 0604/345
ด่วนที่สุด
122413 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคำของบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)รับทราบ
ศธ 0614/135121811 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)หนังสือส่งเลขที่ 0630/960
ศธ 0617/730121110 พฤศจิกายน 2563ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0617/ว91911933พฤศจิกายน 2563แบบเสนอโครงการรองรับนโยบายและจุดเน้นอาชีวศึกษายอกกำลัง 2 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3รับทราบ / เนื่องจากไม่ได้มีรายชื่อรับผิดชอบเขียนโครงการ
ศธ 0604/7488
ด่วนที่สุด
113819 ตุลาคม 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือส่งเลขที่ ...