สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือส่งเลขที่วันที่เรื่องส่งถึงหน่วยงาน
ปีปฏิทิน 2565
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0630/25327 เมษายน 2564แจ้งความประสงค์ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นระบบอินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์จังหวัดพะเยา