270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มสะสมผลงาน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มสะสมผลงาน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

เลขที่
บันทึกข้อความ
วันที่รายงานผล
ผลงาน
กลุ่มงาน
เอกสาร
801/2564
15 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความขอลงนามคำสั่งฯ
799/2564
15 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-signatureงานเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกข้อความ รายงานผลเข้าร่วมประชุม
783/2564
8 พฤศจิกายน 2564
แก้ไขเพิ่มเติมตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI) และระบุวิธีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความ ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมฯ
772/2564
1 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อหารือเรื่องพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกข้อความรายงานผลการเดินทางไปราชการ
771/2564
1 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความรายงานผลการเดินทางไปราชการ
645/2564
21 กันยายน 2564
ขอข้อมูลแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความขอข้อมูล
553/2564
2 กันยายน 2564
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษา กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2564งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม
510/2564
23 สิงหาคม 2564
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมยกระดับศักยภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษางานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม
506/2564
18 สิงหาคม 2564
ขอแจ้งทุกสำนัก/กลุ่มงานเปลี่ยนที่อยู่อีเมลงานเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกข้อความ
498/2564
13 สิงหาคม 2564
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561-2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งงานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม
097/2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการดำเนินการจัดพิมพ์บัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563งานเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกข้อความรายงานผล, หนังสือขอข้อมูลสถานศึกษา, หนังสือส่งข้อมูลจากสถานศึกษา, หนังสือนำส่งบัตรนักศึกษา, ภาพประกอบ
-
4 กุมภาพันธ์ 2564
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการพัฒนาสมรรนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)งานบริหารยุทธศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ, ภาพประกอบ
-
3 กุมภาพันธ์ 2564
การเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพในสถาบันการอาชีวศึกษา (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)งานบริหารยุทธศาสตร์, งานศูนย์ข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม, ภาพประกอบ
052/2564
21 มกราคม 2564
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา ครั้งที่ 1/2564งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความ, ภาพประกอบ, หนังสือเชิญ
051/2564
19 มกราคม 2564
รายงานการดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรคิวอาร์โค้ด และเครื่องอ่าน NFC และสแกนคิวอาร์โค้ดและ NFC ให้แก่บัณฑิตผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562
งานเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกข้อความ, หนังสือรับ, ภาพประกอบ
048/2564
19 มกราคม 2564
รายงานผลการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานงานความร่วมมือในและระหว่างประเทศบันทึกข้อความ, ภาพประกอบ, คำสั่ง, หนังสือเชิญ
047/2564
19 มกราคม 2564
รายงานผลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2งานเทคโนโลยีสารสนเทศ- บันทึกข้อความรายงานผลโครงการ
- เล่มรายงานผลโครงการ
803/2563 และ 586/2563
7 ธันวาคม 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564งานบริหารยุทธศาสตร์- บันทึกข้อความจัดส่งแผนฯ, ลายเซ็นต์รับ, รายงานการประชุมสภาฯ, เล่มแผนปฏิบัติราชการฯ 2564
- บันทึกข้อความขอข้อมูลแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ
764/2563
18 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี) งานความร่วมมือในและระหว่างประเทศ- บันทึกข้อความรายงานผลโครงการ
- เล่มรายงานผลโครงการ
742/2563
9 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ภาพประกอบ
512/2563
18 สิงหาคม 2563
สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษางานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความ, เอกสารประกอบการประชุม
380/2563
25 มิถุนายน 2563
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษางานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ภาพประกอบ
379/2563
25 มิถุนายน 2563
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2563งานบริหารยุทธศาสตร์บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ภาพประกอบ