สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่
รายชื่อสถานศึกษา
งบประมาณที่จัดสรร (งวด 1)
การเบิกจ่าย
(งวด 1)
งบประมาณที่จัดสรร (งวด 2)
การเบิกจ่าย
(งวด 2)
หมายเหตุ
1
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
144,000
2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
68,000
2
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
38,600
4
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
162,000
5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
13,600
6
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
33,000