244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2564
ที่ 2564/02319817 กุมภาพันธ์ 2564ขอมอบนิตยสารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดเก็บ
ศธ 0618/ว.02505818 มกราคม 2564ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4จัดเก็บ
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0630.7/3178137225 ธันวาคม 2563เรียนเชิญเป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการวิทยาลัยเทคนิคแพร่รายงานผลการเดินทางไปราชการ
ศธ 0630.8/927133118 ธันวาคม 2563ส่งแบบสำรวจความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่รวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630.2/1836132718 ธันวาคม 2563ส่งข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายรวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630.2/1211130814 ธันวาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
บริษัท อาร์ เจ เจ แคปปิตอล จำกัด
ร้านมากิ๋นข้าว
ร้านอาหารซุ้มฮิมน้ำ
ศธ 0631/91912948 ธันวาคม 2563ติดตามข้อมูลสำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 - 4สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4หนังสือส่งเลขที่ 0630/ว.1031
ศธ 0630.4/121112003 พฤศจิกายน 2563แจ้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคพะเยาดำเนินโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี)
ศธ 0630.2/161111994 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
ศธ 0630.7/249310652 ตุลาคม 2563สำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคแพร่รวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630.5/412104529 กันยายน 2563ข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยารวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0601.1/1211104128 กันยายน 2563ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดเก็บ
MOU
ศธ 0631/685101622 กันยายน 2563ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 - 4สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0630.2/113384111 สิงหาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
ศธ 0630.2/04512584 มีนาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
ปีปฏิทิน 2562
ศธ 0630.5/ว.729146019 พฤศจิกายน 2562ส่งรายงานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง Tangshan Vocational and Technical College และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจัดเก็บ
ศธ 0604/464144013 พฤศจิกายน 2562การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)ประชาสัมพันธ์
ปีปฏิทิน 2561
ศธ 0630.2/097867522 พฤษภาคม 2561นำส่งรายงานการประชุมหารือแผนความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ไทย - จีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจัดเก็บ