สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือรับ กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ

หนังสือเลขที่
รับที่
วันที่
เรื่อง
จากหน่วยงาน
การดำเนินการ
ปีปฏิทิน 2566
ศธ 0615/ว.1792639 กุมภาพันธ์ 2566ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ศธ 0630.7/2951528 กุมภาพันธ์ 2566แจ้งเลื่อนการเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
อว 7604/1321403 กุมภาพันธ์ 2566ขอเข้าหารือเพื่อสานสร้างความร่วมมือทางวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศธ 0615/781382 กุมภาพันธ์ 2566ขอแจ้งการเปลี่ยนวันที่จัดพิธีลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
12031 มกราคม 2566ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง สอศ. กับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และ ASSIST บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และ ASSIST
ศธ 0630.7/15809823 มกราคม 2566ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง สอศ. กับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และ ASSISTวิทยาลัยเทคนิคแพร่
ปีปฏิทิน 2565
ศธ 0602/8613169129 ธันวาคม 2565ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ศธ 0615/998168929 ธันวาคม 2565ขอแจ้งการเปลี่ยนวันที่จัดพิธีลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
2565/128168126 ธันวาคม 2565ขอมอบนิตยสารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลปีที่ 4 ฉบับที่ 1สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
ศธ 0615/958163114 ธันวาคม 2565การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ศธ 0602/493152324 พฤศจิกายน 2565ขอความร่วมมือตอบแบสำรวจข้อมูลความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับสาธารณรัฐประชาชนจีนสำนักความร่วมมือ
ศธ 0624/ว 703150721 พฤศจิกายน 2565ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ศธ 0604/41914381 พฤศจิกายน 2565ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค ประเทศไทย Schneider Electric Foundation และ Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST)สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศธ 0626/ว 5481928 มิถุนายน 2565ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0630.2/082770030 พฤษภาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2565/05261011 พฤษภาคม 2565ขอมอบนิตยสารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลปีที่ 3 ฉบับที่ 2สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
ศธ 0615/ว 33550119 เมษายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไททย) จำกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ศธ 0017.2/ว 37044588 เมษายน 2565การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดพะเยา
ศธ 0602/1084447 เมษายน 2565แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักความร่วมมือ
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0630.2/1872144923 ธันวาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0617/ว 74712163 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.2/1555116725 ตุลาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630.2/1389116625 ตุลาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ที่ 2564/093112112 ตุลาคม 2564ขอมอบนิตยสารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ปีที่ 2 ฉบับที่ 3สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
ศธ 0630.2/1315104717 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กับ บริษัท ไบโอเอเชีย จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0618/729102813 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์แจ้งแนวทางการปฏิบัติการลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0617/60310219 กันยายน 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. (2561 - 2563) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630.2/124310046 กันยายน 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0618/6909956 กันยายน 2564ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบระบบและเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0618/66395827 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมเตรียมพร้อมการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 19 แห่ง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0630.2/113495725 สิงหาคม 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0618/61793418 สิงหาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0630.2/101793118 สิงหาคม 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630.2/10468949 สิงหาคม 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630.2/10348896 สิงหาคม 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0618/54381120 กรกฎาคม 2564การลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
2564/06379715 กรกฎาคม 2564ขอมอบนิตยสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
ศธ 0630.2/08957666 กรกฎาคม 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630.2/068564515 มิถุนายน 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630.2/073264415 มิถุนายน 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630.2/065253725 พฤษภาคม 2564จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0604/15442828 เมษายน 2564ทุนฝึกอบรมหัวข้อ "Conducting an Impact Evaluation of Education and Training programme" ของศูนย์ซีมีโอโวคเทคสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศธ 0614/02331522 มีนาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการทำความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ศธ 0602/2320118 กุมภาพันธ์ 2564ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเข้าในระบบการรายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักความร่วมมือ
ที่ 2564/02319817 กุมภาพันธ์ 2564ขอมอบนิตยสารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดเก็บ
ศธ 0618/ว.02505818 มกราคม 2564ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4จัดเก็บ
ศธ 0602/90094 มกราคม 2564ขอส่งสำเนาข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดเก็บ
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0630.7/3178137225 ธันวาคม 2563เรียนเชิญเป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการวิทยาลัยเทคนิคแพร่รายงานผลการเดินทางไปราชการ
ศธ 0630.8/927133118 ธันวาคม 2563ส่งแบบสำรวจความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่รวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630.2/1836132718 ธันวาคม 2563ส่งข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายรวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630.2/1211130814 ธันวาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
บริษัท อาร์ เจ เจ แคปปิตอล จำกัด
ร้านมากิ๋นข้าว
ร้านอาหารซุ้มฮิมน้ำ
ศธ 0631/91912948 ธันวาคม 2563ติดตามข้อมูลสำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 - 4สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4หนังสือส่งเลขที่ 0630/ว.1031
ศธ 0630.4/121112003 พฤศจิกายน 2563แจ้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคพะเยาดำเนินโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี)
ศธ 0630.2/161111994 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
ศธ 0630.7/249310652 ตุลาคม 2563สำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคแพร่รวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630.5/412104529 กันยายน 2563ข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยารวบรวมส่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0601.1/1211104128 กันยายน 2563ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดเก็บ
MOU
ศธ 0631/685101622 กันยายน 2563ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 - 4สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3หนังสือส่งเลขที่ ...
ศธ 0630.2/113384111 สิงหาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
ศธ 0630.2/04512584 มีนาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายลงนาม และจัดส่งเอกสารแล้ว
ปีปฏิทิน 2562
ศธ 0630.5/ว.729146019 พฤศจิกายน 2562ส่งรายงานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง Tangshan Vocational and Technical College และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจัดเก็บ
ศธ 0604/464144013 พฤศจิกายน 2562การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)ประชาสัมพันธ์
ปีปฏิทิน 2561
ศธ 0630.2/097867522 พฤษภาคม 2561นำส่งรายงานการประชุมหารือแผนความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ไทย - จีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจัดเก็บ