สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

รายงานผลโครงการ

โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม (innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ชื่อโครงการสถานะโครงการงบประมาณ (ตามแผน)งบประมาณ (ที่ใช้ไป)เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
1โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ231,400152,671
 • บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
 • ไฟล์โครงการ
 • 011/64 (จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน พ.ศ. 2564) 13,803 บาท / ใช้เงินรายได้
 • 012/64 (จ้างเหมาจัดทำป้ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 และ สคส. กระดาษการ์ดแข็งขนาด A3) 55,565 บาท / ใช้เงินรายได้
 • 017/64 (จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ขนาด A3 จำนวน 120 แผ่น) 6,000 บาท / ใช้เงินรายได้
 • 020/64 (จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับพระราชทานปริญญาบัตร) 17,193 บาท / งบ 4.0
 • 034/64 (จ้างเหมาจัดทำป้ายหน้าอาคาร) 58,850 บาท / งบ 4.0
 • 2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมค่านิยมการเรียนต่อสายอาชีพ ในยุคศตวรรษที่ 21"ยังไม่ได้ดำเนินการ
  (ขออนุมัติโครงการแล้ว)
  80,000-
 • บันทึกข้อความขออนุมติโครงการ
 • ไฟล์โครงการ
 • 3โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0อยู่ระหว่างดำเนินการ400,000119,162
 • บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ + โครงการ
 • บันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง เลขที่ 008/64 ( จ้างเหมากรุผนังครึ่งท่อนในสำนักงาน และจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสาร 87,950 บาท)
 • บันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง เลขที่ 009/64 (จ้างเหมากั้นห้องผนังเบาพร้อมทาสี 31,212 บาท)
 • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
  4โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)ยังไม่ได้ดำเนินการ20,000
  5โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี)ดำเนินการแล้ว ในระยะที่ 1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด (มีทั้งหมด 3 ระยะ)10,000560
 • บันทึกข้อความ รายงานผลโครงการ ระยะที่ 1
 • เล่มรายงานผลโครงการ ระยะที่ 1
 • 6โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2ดำเนินการแล้ว11,9450
 • บันทึกข้อความ รายงานผลโครงการ
 • เล่มรายงานผลโครงการ
 • 7โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2ยังไม่ได้ดำเนินการ24,800
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  8โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน”ยังไม่ได้ดำเนินการ48,200
  9โครงการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปี 2564ยังไม่ได้ดำเนินการ130,000
  10โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำงานวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2564ยังไม่ได้ดำเนินการ29,600
  11โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจำปี 2564ยังไม่ได้ดำเนินการ130,000
  สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  12โครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564ยังไม่ได้ดำเนินการ113,460
  13โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563ยังไม่ได้ดำเนินการ93,800
  14โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต การรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (การฝึกซ้อมย่อย) ยังไม่ได้ดำเนินการ163,830
  15โครงการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2ยังไม่ได้ดำเนินการ200,630
  อาชีวศึกษาบัณฑิต
  16โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานคุณวุฒิ (มคอ.3 – มคอ.6)ยังไม่ได้ดำเนินการ102,100
  17โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดำเนินการแล้ว (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล)158,500
  18โครงการการประชุมหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงานปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กำลังดำเนินการ11,400
 • บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
 • โครงการ
 • 19"โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
  - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 2 ครั้ง /ปี "
  ดำเนินการแล้ว (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล)93,200
  20โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กำลังดำเนินการ 72,300
  21โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการยังไม่ได้ดำเนินการ500,800
  22โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายังไม่ได้ดำเนินการ38,200