244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หนังสือส่งเลขที่วันที่เรื่องส่งถึงหน่วยงาน
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0630/19829 มีนาคม 2564รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0630/ว.19429 มีนาคม 2564ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รุ่นปีการศึกษา 2562
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/17817 มีนาคม 2564ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 0630/06326 มกราคม 2564จัดสรรเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/ว.06226 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/06126 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630/06026 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ศธ 0630/05926 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0630/05826 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/05726 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/05626 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630/ว.02618 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (เพิ่มเติม)สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0630/10217 ธันวาคม 2563การลงนามรับรองข้อมูลคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630/10121 ธันวาคม 2563นำส่งสำเนาแบบจัดทำคำของบลงทุนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0630/100130 พฤศจิกายน 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/99927 พฤศจิกายน 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630/96016 พฤศจิกายน 2563ขอส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0630/95816 พฤศจิกายน 2563ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบ Excel
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3