270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หนังสือส่งเลขที่วันที่เรื่องส่งถึงหน่วยงาน
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0630/10081 ธันวาคม 2564จัดส่งสำเนาแบบจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศธ 0630/99326 พฤศจิกายน 2564ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/94415 พฤศจิกายน 2564ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630/2308 พฤศจิกายน 2564ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/85229 ตุลาคม 2564ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630/ว.7776 ตุลาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/75827 กันยายน 2564การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 - 2563 ส่วนที่ 4สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630/75727 กันยายน 2564การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 - 2563 ส่วนที่ 2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ศธ 0630/75222 กันยายน 2564การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 - 2563 ส่วนที่ 3สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ศธ 0630/73721 กันยายน 2564ข้อมูลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 - 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ในส่วนที่ 5 ภาคผนวก : ผลงานที่ภาคภูมิใจสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ศธ 0630/73520 กันยายน 2564จัดส่งข้อมูลพื้นฐานส่วนที่ 1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ศธ 0630/71914 กันยายน 2564จัดสรรเงินงบประมาณค่าสาธารณูประโภค (ค่าไฟฟ้า)วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/65630 สิงหาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพของวิทยาลัย (SWOT Analysis) ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/65326 สิงหาคม 2564ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพของวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (SWOT Analysis)สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก
ศธ 0630/65226 สิงหาคม 2564ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ศธ 0630/65126 สิงหาคม 2564ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ศธ 0630/59411 สิงหาคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630/59311 สิงหาคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ศธ 0630/59211 สิงหาคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0630/59111 สิงหาคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/59011 สิงหาคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/58911 สิงหาคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630/5715 สิงหาคม 2564การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม กรณีหน่วยงานและสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศธ 0630/41917 มิถุนายน 2564ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รุ่นปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/41817 มิถุนายน 2564ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0630/41717 มิถุนายน 2564ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ศธ 0630/3679 มิถุนายน 2564สำรวจงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน) และหมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เพื่อประกอบการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ศธ 0630/30124 พฤษภาคม 2564ข้อมูลประกอบการชี้แจงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0630/30024 พฤษภาคม 2564ขอเข้าร่วมศูนย์สอบดิจิทัลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศธ 0630/2943 พฤษภาคม 2564ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รุ่นปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/2753 พฤษภาคม 2564ส่งแบบรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ศธ 0630/19829 มีนาคม 2564รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0630/ว.19429 มีนาคม 2564ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รุ่นปีการศึกษา 2562
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/17817 มีนาคม 2564ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 0630/06326 มกราคม 2564จัดสรรเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/ว.06226 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/06126 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630/06026 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ศธ 0630/05926 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ศธ 0630/05826 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/05726 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/05626 มกราคม 2564การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630/ว.02618 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (เพิ่มเติม)สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0630/10217 ธันวาคม 2563การลงนามรับรองข้อมูลคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศธ 0630/10121 ธันวาคม 2563นำส่งสำเนาแบบจัดทำคำของบลงทุนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
ศธ 0630/100130 พฤศจิกายน 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/99927 พฤศจิกายน 2563การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ศธ 0630/96016 พฤศจิกายน 2563ขอส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2563ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา (ศปส.)
ศธ 0630/95816 พฤศจิกายน 2563ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบ Excel
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3