สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ

หนังสือส่งเลขที่
วันที่
เรื่อง
ส่งถึงหน่วยงาน
ปีปฏิทิน 2566
ศธ 0630/ว.17114 กุมภาพันธ์ 2566ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการส่งเสริมสนับสนุนครู/อาจารย์ ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ปีปฏิทิน 2565
ศธ 0630/134421 ธันวาคม 2565จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแบบตอบรับความประสงค์เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ศธ 0630/119722 พฤศจิกายน 2565ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ศธ 0630/6128 มิถุนายน 2565ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/46230 พฤษภาคม 2565ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (4 แห่ง)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/4082 พฤษภาคม 2565ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (บริษัท เอส.เอ็ม.ซี ประเทศไทย จำกัด)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ศธ 0630/0076 มกราคม 2565ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (สำนักงานโปรฟิตการบัญชี)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0630/8581 พฤศจิกายน 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ร้านบ้านนา คาเฟ่)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/8571 พฤศจิกายน 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ร้านอาหารบ้านถั่ว)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/76028 กันยายน 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (บริษัท ไบโอเอเชีย จำกัด)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/71313 กันยายน 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด มหาชน)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/65426 สิงหาคม 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ผึ้งน้อยเบเกอรี่)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/63523 สิงหาคม 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (สำนักงานบ้านรักษ์บัญชี)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/60113 สิงหาคม 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิโรทาริ เชียงราย 2.บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด มหาชน 3. ร้าน DA BANG ดาบังอาหารเกาหลี)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/54029 กรกฎาคม 2564การลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศธ 0630/4989 กรกฎาคม 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/41617 มิถุนายน 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Anantara Layan Phuket Resort จังหวัดเชียงรายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/41517 มิถุนายน 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/31631 พฤษภาคม 2564ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (หน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 16 แห่ง)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/19629 มีนาคม 2564นำส่งข้อมูลการทำควมร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0630/ว.103115 ธันวาคม 2563ขอข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/95716 พฤศจิกายน 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
ศธ 0630/9519 พฤศจิกายน 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/9449 พฤศจิกายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี)บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
ศธ 0630/9439 พฤศจิกายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี)วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/8528 ตุลาคม 2563ขอส่งข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630/ว.81924 กันยายน 2563ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/2675 มีนาคม 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย