previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ

หนังสือส่ง
เลขที่
วันที่เรื่องส่งถึงหน่วยงาน
ศธ 0630/ว.103115 ธันวาคม 2563ขอข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/95716 พฤศจิกายน 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
ศธ 0630/9519 พฤศจิกายน 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/8528 ตุลาคม 2563ขอส่งข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630/ว.81924 กันยายน 2563ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/2675 มีนาคม 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย