244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

แฟ้มหนังสือส่ง กลุ่มความร่วมมือในและระหว่างประเทศ

หนังสือส่งเลขที่
วันที่
เรื่อง
ส่งถึงหน่วยงาน
ปีปฏิทิน 2564
ศธ 0630/19629 มีนาคม 2564นำส่งข้อมูลการทำควมร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ปีปฏิทิน 2563
ศธ 0630/ว.103115 ธันวาคม 2563ขอข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/95716 พฤศจิกายน 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
ศธ 0630/9519 พฤศจิกายน 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ศธ 0630/9449 พฤศจิกายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี)บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
ศธ 0630/9439 พฤศจิกายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี)วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ศธ 0630/8528 ตุลาคม 2563ขอส่งข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ศธ 0630/ว.81924 กันยายน 2563ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการในการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ศธ 0630/2675 มีนาคม 2563ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย