สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ

และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17. 00น.