การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 3 “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร”

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

ผอ.บุญธรรม ลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตาม และประเมินการทำงาน ให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more