เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤจิกายน 2

Read more

ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และระบบบริหารงานบุคคล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 1 การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเข้าสู่ระบบสารสนเทศ CHE Curriculum Online : CHECO

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more