การประชุมกลั่นกรองผลงาน การประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3

Read more

เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤจิกายน 2

Read more