สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

บันทึกการประชุมรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet – 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการประเมินหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 8 สาขาวิชา 13 หลักสูตร ซึ่งได้ทำการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2564