สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
Uncategorized

(ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)