สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
Uncategorizedกิจกรรมสถาบัน

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1) การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 2) การรายงานผลการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง และ 3) การขับเคลื่อนนโยบายหลัก (Policy) ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM