สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567