previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / ข้อบังคับ / หนังสือเวียน – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / ข้อบังคับ / หนังสือเวียน

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ลงวันที่
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง
20 กันยายน 2559ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2 สิงหาคม 2559ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษา

คำสั่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

คำสั่งเลขที่
ลงวันที่
เรื่อง
040/256411 มีนาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือรายงานการประเมินตนเอง และเครื่องมือเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
036/256410 มีนาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
011/256428 มกราคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการพัฒนาสมรรนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
324/256329 ธันวาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
309/25631 ธันวาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
308/256330 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
307/256327 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาเดินทางไปราชการ
303/256324 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษา
293/25633 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
292/256330 ตุลาคม 2563อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
288/256322 ตุลาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
279/25638 ตุลาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
274/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายพัสดุ และหน่วยเบิกพัสดุ
264/25631 ตุลาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
260/256328 กันยายน 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
259/256328 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดอบรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ VRMS (Vocational Research Management)
252/256324 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
246/256322 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
239/256316 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum)
238/256316 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการเชียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่
237/256316 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
236/2563 -
235/2563 -
234/2563 -
233/2563 -
232/2563 -
231/2563 -
230/2563 -
229/2563 -
228/2563 -
227/2563 -
226/2563 -
225/2563 -
224/2563 -
223/256314 กันยายน 2563 -
222/25639 กันยายน 2563 -
221/25639 กันยายน 2563 -
220/25638 กันยายน 2563 -
219/25632 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
218/25632 กันยายน 2563 -
217/25632 กันยายน 2563 -
216/25632 กันยายน 2563 -
215/25632 กันยายน 2563 -
214/25631 กันยายน 2563 -
213/25631 กันยายน 2563 -
212/25631 กันยายน 2563 -
211/256331 สิงหาคม 2563 -
210/256331 สิงหาคม 2563 -
209/256327 สิงหาคม 2563 -
208/256327 สิงหาคม 2563 -
207/256325 สิงหาคม 2563 -
206/256324 สิงหาคม 2563 -
205/256320 สิงหาคม 2563 -
204/256320 สิงหาคม 2563 -
203/256320 สิงหาคม 2563 -
202/256320 สิงหาคม 2563 -
201/256320 สิงหาคม 2563 -
200/256320 สิงหาคม 2563 -
199/256320 สิงหาคม 2563 -
198/256320 สิงหาคม 2563 -
197/256320 สิงหาคม 2563 -
196/256320 สิงหาคม 2563 -
195/256319 สิงหาคม 2563 -
194/256319 สิงหาคม 2563 -
193/256319 สิงหาคม 2563 -
192/256319 สิงหาคม 2563 -
191/256318 สิงหาคม 2563 -
190/256318 สิงหาคม 2563 -
189/256317 สิงหาคม 2563 -
188/256313 สิงหาคม 2563 -
187/256313 สิงหาคม 2563 -
186/256313 สิงหาคม 2563 -
185/256311 สิงหาคม 2563 -
184/256310 สิงหาคม 2563มอบหมายให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
183/256310 สิงหาคม 2563 -
182/25637 สิงหาคม 2563 -
181/25637 สิงหาคม 2563 -
180/25637 สิงหาคม 2563 -
179/25636 สิงหาคม 2563 -
178/25636 สิงหาคม 2563 -
177/25635 สิงหาคม 2563 -
176/25634 สิงหาคม 2563 -
175/25633 สิงหาคม 2563 -
174/25633 สิงหาคม 2563 -
173/256331 กรกฎาคม 2563 -
172/256331 กรกฎาคม 2563 -
171/256331 กรกฎาคม 2563 -
170/256331 กรกฎาคม 2563 -
169/256330 กรกฎาคม 2563 -
168/256329 กรกฎาคม 2563 -
167/256329 กรกฎาคม 2563 -
166/256329 กรกฎาคม 2563 -
165/256324 กรกฎาคม 2563 -
164/256322 กรกฎาคม 2563 -
163/256320 กรกฎาคม 2563 -
162/256319 กรกฎาคม 2563 -
161/256315 กรกฎาคม 2563 -
160/256315 กรกฎาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) เพิ่มเติม
159/256315 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158/256315 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
157/256315 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
156/256313 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
155/256313 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154/256313 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญาการศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153/25638 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152/25638 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
151/25638 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
150/25632 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
149/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
148/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
147/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดครุยกรรมการสภาสถาบัน/ชุดครุยผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning
144/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
142/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
141/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140/2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
139/2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
138/2563อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
137/2563 -
136/2563 -
135/2563 -
134/2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
133/2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
132/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อป้ายไวนิลพระราชทานปริญญาบัตร
131/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหม้อแบตเตอรี่แบบแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130/2563 -
129/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128/2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
127/2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
126/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
125/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
124/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
123/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
122/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
121/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเข็มวิทยฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุโครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118/256315 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117/256315 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116/25638 มิถุนายน 2563มอบหมายหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
115/25638 มิถุนายน 2563อนุมัติให้พนักงานราชการเดินทางไปราชการ
114/25638 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
113/25638 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
112/25635 มิถุนายน 2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
111/25634 มิถุนายน 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
110/25631 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109/25631 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
108/256329 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
107/256328 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
106/256328 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
105/256327 พฤษภาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
104/256326 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
103/256322 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
102/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
101/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100/256321 พฤษภาคม 2563แแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
099/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
098/256321 พฤษภาคม 2563แแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
097/256321 พฤษภาคม 2563แแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
096/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
095/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
094/256318 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
093/256315 พฤษภาคม 2563แต่งตั้งครูฝึกสำหรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
092/2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ลับ)
091/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ ดอกแพงพวยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
090/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
089/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
088/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงานของงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
087/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงานของงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
086/256330 เมษายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณายกร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 เป็นปัจจุบัน
085/256322 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
084/256320 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
083/256320 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
082/256320 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
081/256325 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
080/256325 มีนาคม 2563แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
079/256323 มีนาคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
078/256323 มีนาคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่การยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
077/256319 มีนาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันเดินทางไปราชการ
076/256319 มีนาคม 2563 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อเจลล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
075/256319 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
074/256318 มีนาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
073/256318 มีนาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
072/256318 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
071/256318 มีนาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานผู้บริหาร แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
070/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
069/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
068/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
067/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
066/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother DCP-T150W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
065/256311 มีนาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
064/256311 มีนาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
063/25633 มีนาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
062/25633 มีนาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
061/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
060/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
059/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดและแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563
058/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
057/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
056/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
055/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
054/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
053/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
052/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
051/256320 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลต้อนรับยินดีต้อนรับทางเข้าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
050/256320 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (ลับ)
049/256320 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
048/256319 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องผลการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
047/256319 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
046/256318 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
045/256318 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
044/256314 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
043/256314 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
042/256313 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
041/256311 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
040/25637 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
039/25634 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
038/25634 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลบอกระยะทางเข้าสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
037/25634 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
036/25633 กุมภาพันธ์ 2563- ว่าง -
035/25633 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
034/256328 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
033/256324 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
032/256324 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
031/256323 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
030/256323 มกราคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
029/256320 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อบริการต่ออายุโดเมน www.ivenr2.ac.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
028/256320 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
027/256320 มกราคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
026/256320 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
025/256320 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
024/256320 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
023/256315 มกราคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
022/256315 มกราคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
021/256315 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
020/256315 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
019/256315 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารในการศึกษาค้นคว้างานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
018/256313 มกราคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
017/256313 มกราคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
016/256313 มกราคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม)
015/256313 มกราคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม)
014/256313 มกราคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)
013/256313 มกราคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (เพิ่มเติม)
012/256313 มกราคม 2563แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011/25638 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
010/25637 มกราคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
009/25637 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
008/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
007/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ
006/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
005/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
004/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ
003/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อพนวยการ
002/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นและการเลื่อนค่าตอบแทน
001/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ลงวันที่
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ว่าด้วย
4 มิถุนายน 2556การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
4 มิถุนายน 2556การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
10 พฤษภาคม 2556การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ประกาศ ณ วันที่ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ว่าด้วย
13 มีนาคม 2563 -
25 กันยายน 2562 -
25 มีนาคม 2560 -
22 ตุลาคม 2559 -
15 กันยายน 2558 -
29 มีนาคม 2558 -
29 มีนาคม 2558 -
29 มีนาคม 2559 -
29 มีนาคม 2558 -
24 สิงหาคม 2557 -
17 สิงหาคม 2557 -
17 สิงหาคม 2557 -
17 สิงหาคม 2557 -
4 มิถุนายน 2556 -
9 เมษายน 2556การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. 2556