สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ลงวันที่
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง
12 ตุลาคม 2565รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
20 กันยายน 2559ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2 สิงหาคม 2559ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษา

คำสั่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

คำสั่งเลขที่
ลงวันที่
เรื่อง
252/256422 ธันวาคม 2564แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
251/256420 ธันวาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250/256416 ธันวาคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
249/256416 ธันวาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารซึ่งไม่เข้าราชการ
248/256414 ธันวาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล (Digital)
247/256414 ธันวาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปีการศึกษา 2564
246/256413 ธันวาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
245/256413 ธันวาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 Poster A3 และการ์ด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
244/256425 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล (Digital)
243/256424 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การศึกษาวิจัยระบบบริหารจัดการบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการอาชีวศึกษา
242/256424 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
241/256424 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240/256422 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ คุณลักษณะ และคุณลักษณะต้องห้ามของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
239/256416 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและกุญแจนิรภัย
238/256416 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์บอกทางเข้าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
237/256415 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
236/256412 พฤศจิกายน 2565อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
235/256411 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234/256411 พฤศจิกายน 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
233/256411 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
232/256411 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
231/25648 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON L360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230/2564-
229/25644 พฤศจิกายน 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
228/256429 ตุลาคม 2564อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
227/256429 ตุลาคม 2564มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
226/256428 ตุลาคม 2564แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ
225/256428 ตุลาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
224/256428 ตุลาคม 2564แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
223/256427 ตุลาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
222/256427 ตุลาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์บอกทางเข้าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
221/256420 ตุลาคม 2564อนุมัติให้บุคลากร เดินทางไปราชการ
220/256419 ตุลาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ IVEQA Online
219/256419 ตุลาคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
218/256414 ตุลาคม 2564อนุมัติให้บุคลากร เดินทางไปราชการ
217/256412 ตุลาคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
216/256411 ตุลาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมและรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) พุทธศักราช 2565
215/2564-
214/2564-
213/25644 ตุลาคม 2564มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
212/25644 ตุลาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองปารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
211/25644 ตุลาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
210/25641 ตุลาคม 2564แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่หน่วยเบิกพัสดุ
209/25641 ตุลาคม 2564แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208/25641 ตุลาคม 2564แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207/25641 ตุลาคม 2564แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206/25641 ตุลาคม 2564แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205/25641 ตุลาคม 2564แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204/256430 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203/256430 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
202/256430 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201/256430 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200/2564---
199/256427 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198/256427 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197/256427 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196/256427 กันยายน 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
195/256427 กันยายน 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
194/2564---
193/256423 กันยายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
192/2564---
191/2564---
190/2564---
189/256423 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181/256421 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180/256420 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179/256420 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178/256420 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177/256420 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176/256420 กันยายน 2564แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
175/256417 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174/2564---
173/2564แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
172/2564แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
171/256415 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170/256415 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มน้ำ และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169/256415 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168/256414 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167/256414 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำเล่มรายงานผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166/256414 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165/256414 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มบทคัดย่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
164/256414 กันยายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
163/256414 กันยายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
162/2564---
161/256413 กันยายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
160/256413 กันยายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
159/256413 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158.1/256428 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานทำร่องน้ำและปรับปรุงป้ายสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158/256413 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157/256423 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
156/256410 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
155/256410 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154/256410 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153/256410 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152/2564---
151/25648 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150/25642 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149/25642 กันยายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
148/256431 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
147/256431 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146/2564---
145/256431 สิงหาคม 2564อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
144/2564---
143/2564---
142/256427 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
141/256425 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140/256425 สิงหาคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
139/2564---
138/256424 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
137/256424 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136/256424 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
135/256411 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
134/256411 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อบัตร PCV CARD CR80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
133/25642 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132/25642 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อธงชาติ พงรัชการที่ 10 และธงอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131/25642 สิงหาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนสิงหาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130/256423 กรกฎาคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
129/256423 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128/2564---
127/256413 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการ Share Hosting สำหรับเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
126/256413 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อแอลกอฮอล์แบบฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125/256413 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
124/25649 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123/25649 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อคู่มือนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122/25649 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
121/25649 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120/25649 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ EPSON หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-008-0004 623-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119/25649 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเหล็ดเส้น 3 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118/25649 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อปูนซีเมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117/25641 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116/25641 กรกฎาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115/256428 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114/256428 มิถุนายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
113/256428 มิถุนายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2564
112/256415 พฤษภาคม 2564อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
111/256425 มิถุนายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการอาชีวศึกษาเชิงนโยบายสู่มาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
110/256425 มิถุนายน 2564แต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ
109/256425 มิถุนายน 2564แต่งตั้งนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
108/256425 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107/256423 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106/256422 มิถุนายน 2564แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564
105/256418 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเข็มวิทยฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104/256418 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103/256418 มิถุนายน 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
102/256418 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101/256417 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100/256417 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อป้ายประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
099/256415 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
098/256411 มิถุนายน 2564อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
097/256410 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
096/256410 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับปริญญาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แบบเข้มก่อนจบการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
095/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
094/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
093/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
092/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
091/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
090/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
089/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
088/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
087/25644 มิถุนายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
086/25642 มิถุนายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน
085/25642 มิถุนายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและกุญแจนิรภัย
084/25642 มิถุนายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2564
083/25642 มิถุนายน 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
082/2564-
081/25641 มิถุนายน 2564การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
080/25641 มิถุนายน 2564มอบหมายหน้าที่ให้ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิตปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
079/256428 พฤษภาคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
078/256427 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
077/256427 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
076/256427 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
075/256421 พฤษภาคม 2564อนุมัติให้บุคลากร เดินทางไปราชการ
074/256413 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อใบปริญญาบัตร ขนาด 23.50 x 18.50 cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
073/256413 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อปกใส่ใบประกาศฯ ขนาดเอ 5 หุ้มด้วยผ้าไหมเทียมสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
072/256413 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
071/256413 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
070/256412 พฤษภาคม 2564อนุมัติให้บุคลากร เดินทางไปราชการ
069/2564-
068/2564-
067/2564-
066/25643 พฤษภาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
065/256428 เมษายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (เฉพาะกิจ)
064/256427 เมษายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องทำงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
063/256426 เมษายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบัน
062/25645 เมษายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
061/25645 เมษายน 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
060/25645 เมษายน 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
059/2564-
058/256430 มีนาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
057/256430 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
056/256430 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
055/256430 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
054/256430 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
053/256430 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ต่อระบบประปาภายในอาคารสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
052/256430 มีนาคม 2564อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
051/256424 มีนาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือรายงานการประเมินตนเองและเครื่องมือเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)
050/256424 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
049/256424 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
048/256423 มีนาคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
047/2564-
046/256417 มีนาคม 2564อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
045/256417 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
044/256417 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อปากกาหมึกเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
043/256416 มีนาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
042/2564-
041/2564-
040/256411 มีนาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือรายงานการประเมินตนเอง และเครื่องมือเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
039/2564-
038/256410 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเข้าเล่มวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
037/256410 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
036/256410 มีนาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
035/25644 มีนาคม 2564อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
034/25644 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
033/25644 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
032/25644 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
031/25641 มีนาคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
030/256425 กุมภาพันธ์ 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
029/256424 กุมภาพันธ์ 2564อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
028/256418 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายหน้าตึกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
027/256418 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
026/256417 กุมภาพันธ์ 2564อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
025/256417 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
024/256417 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
023/256417 กุมภาพันธ์ 2564อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
022/256416 กุมภาพันธ์ 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
021/256415 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
020/256415 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมากั้นห้องผนังเบา พร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
019/256415 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมากรุผนัง และทำตู้เก็บเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
018/256415 กุมภาพันธ์ 2564มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
017/25649 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
016/25649 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
015/25649 กุมภาพันธ์ 2564อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
014/25645 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
013/25641 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
012/2564-
011/256428 มกราคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการพัฒนาสมรรนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
010/256427 มกราคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
009/256427 มกราคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
008/256427 มกราคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
007/256422 มกราคม 2564อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
006/2564-
005/256415 มกราคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
004/256414 มกราคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
003/25646 มกราคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
002/25644 มกราคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
001/25644 มกราคม 2564แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
325/256329 ธันวาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
324/256329 ธันวาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
323/256329 ธันวาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
322/256329 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
321/256325 ธันวาคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564
320/256325 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
319/256325 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
318/256324 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโปสเตอร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
317/256324 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อป้ายไวนิลรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 และ สคส. กระดาษการ์ดแข็ง ขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
316/256324 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อปฏิทินปีพุทธศักราช 2564 ขนาด 6*8 นิ้ว ขนาด 16 หน้า กระดาษ 230g ห่วงกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
315/256323 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANONG 2000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
314/256314 ธันวาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
313/256314 ธันวาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
312/2563--
311/25631 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310/25631 ธันวาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309/25631 ธันวาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
308/256330 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
307/256327 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาเดินทางไปราชการ
306/256325 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกาาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305/256324 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราการ
304/256324 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราการ
303/256324 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษา
302/256317 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301/256317 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300/256312 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
299/256311 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
298/256311 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อธงชาติ ธงรัชกาลที่ 10 และธงอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
297/256311 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
296/256310 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี) ระยะที่ 1
295/25634 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
294/25633 พฤศจิกายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองความถูกต้องผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
293/25633 พฤศจิกายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
292/256330 ตุลาคม 2563อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
291/256330 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
290/256328 ตุลาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
289/256322 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
288/256322 ตุลาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
287/256321 ตุลาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
286/256320 ตุลาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
285/256316 ตุลาคม 2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
284/2563--
283/256315 ตุลาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
282/2563--
281/2563--
280/25638 ตุลาคม 2563การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
279/25638 ตุลาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
278/2563--
277/25632 ตุลาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
276/2563--
275/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
274/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายพัสดุ และหน่วยเบิกพัสดุ
273/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
272/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
271/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
270/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
269/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
268/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
267/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน
266/25631 ตุลาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและกุญแจนิรภัย
265/25631 ตุลาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในระบบ GFMIS
264/25631 ตุลาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
263/256328 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
262/256328 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
261/256328 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมและรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
260/256328 กันยายน 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
259/256328 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดอบรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ VRMS (Vocational Research Management)
258/256328 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257/256328 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์สำนักงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256/256328 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
255/256328 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี บริเวณอาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
254/256328 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
253/256328 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
252/256324 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
251/2563--
250/256324 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
249/256324 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโต๊ะไม้หินอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
248/256323 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
247/256323 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
246/256322 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
245/256321 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
244/256321 กันยายน 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
243/256321 กันยายน 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
242/256317 กันยายน 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
241/256317 กันยายน 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
240/2563--
239/256316 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum)
238/256316 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการเชียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่
237/256316 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
236/256316 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
235/256315 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อป้ายไวนิลงานมุทิตาจิต ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234/256315 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองบัตรพลาสติกและหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233/256315 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232/256315 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231/256315 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230/256315 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
229/256315 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
228/2563--
227/256314 กันยายน 2563อนุมัติให้บุลคากรเดินทางไปราชการ
226/256310 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225/25639 กันยายน 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
224/25639 กันยายน 2563อนุมัติให้บุลคากรเดินทางไปราชการ
223/256314 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอ้างอิงความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
222/25639 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอ้างอิงความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
221/25639 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220/25638 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอ้างอิงความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
219/25632 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
218/25632 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217/25632 กันยายน 2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
216/25632 กันยายน 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
215/25632 กันยายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
214/25631 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
213/25631 กันยายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดทำรูปเล่มรายงานผลสรุปโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212/25631 กันยายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
211/256331 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210/256331 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209/256327 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรอุดมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208/256327 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207/256325 สิงหาคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
206/256324 สิงหาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
205/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
204/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
202/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
199/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196/256320 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195/256319 สิงหาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
194/256319 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193/256319 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192/256319 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191/256318 สิงหาคม 2563อนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการ
190/256318 สิงหาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
189/256317 สิงหาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
188/256313 สิงหาคม 2563แต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
187/256313 สิงหาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่"
186/256313 สิงหาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
185/256311 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184/256310 สิงหาคม 2563มอบหมายให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
183/256310 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182/25637 สิงหาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
181/25637 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะ 120,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180/25637 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179/25636 สิงหาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
178/25636 สิงหาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
177/25635 สิงหาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรอุดมศึกษา CHECO Online
176/25634 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175/25633 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174/25633 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173/256331 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
172/256331 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ระหว่างเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171/256331 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อตายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170/256331 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169/256330 กรกฎาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรกมารรับสมัครงาน คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
168/256329 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำรูปเล่มชุดการเรียนรู้ จำนวน 4 สาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167/256329 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มเอกสารประกอบการค้นคว้าจัดทำชุดการสอน จำนวน 4 สาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166/256329 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำรูปเล่มบทความทางวิชาการและวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165/256324 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
164/256322 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
163/256320 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
162/256319 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
161/256315 กรกฎาคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
160/256315 กรกฎาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) เพิ่มเติม
159/256315 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158/256315 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
157/256315 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
156/256313 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
155/256313 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154/256313 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญาการศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153/25638 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152/25638 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
151/25638 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
150/25632 กรกฎาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
149/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
148/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
147/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดครุยกรรมการสภาสถาบัน/ชุดครุยผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146/25632 กรกฎาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145/256330 สิงหาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning
144/256326 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143/256326 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
142/256326 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
141/256326 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140/256326 สิงหาคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
139/256326 สิงหาคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
138/256326 สิงหาคม 2563อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
137/2563- -
136/2563- -
135/2563- -
134/256323 สิงหาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
133/256318 สิงหาคม 2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
132/256318 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อป้ายไวนิลพระราชทานปริญญาบัตร
131/256318 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหม้อแบตเตอรี่แบบแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130/2563- -
129/256318 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128/256317 สิงหาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
127/256317 สิงหาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
126/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
125/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
124/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
123/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
122/256316 มิถุนายน 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
121/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเข็มวิทยฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119/256316 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุโครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118/256315 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117/256315 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116/25638 มิถุนายน 2563มอบหมายหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
115/25638 มิถุนายน 2563อนุมัติให้พนักงานราชการเดินทางไปราชการ
114/25638 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
113/25638 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
112/25635 มิถุนายน 2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
111/25634 มิถุนายน 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
110/25631 มิถุนายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109/25631 มิถุนายน 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
108/256329 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
107/256328 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
106/256328 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
105/256327 พฤษภาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
104/256326 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
103/256322 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
102/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
101/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100/256321 พฤษภาคม 2563แแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
099/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
098/256321 พฤษภาคม 2563แแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
097/256321 พฤษภาคม 2563แแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
096/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
095/256321 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
094/256318 พฤษภาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
093/256315 พฤษภาคม 2563แต่งตั้งครูฝึกสำหรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
092/2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ลับ)
091/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ ดอกแพงพวยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
090/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
089/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
088/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงานของงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
087/25631 พฤษภาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงานของงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
086/256330 เมษายน 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณายกร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 เป็นปัจจุบัน
085/256322 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
084/256320 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
083/256320 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
082/256320 เมษายน 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
081/256325 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
080/256325 มีนาคม 2563แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
079/256323 มีนาคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
078/256323 มีนาคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่การยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
077/256319 มีนาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันเดินทางไปราชการ
076/256319 มีนาคม 2563 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อเจลล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
075/256319 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
074/256318 มีนาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
073/256318 มีนาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
072/256318 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
071/256318 มีนาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานผู้บริหาร แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
070/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
069/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
068/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
067/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
066/256317 มีนาคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother DCP-T150W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
065/256311 มีนาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
064/256311 มีนาคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
063/25633 มีนาคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
062/25633 มีนาคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
061/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
060/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
059/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดและแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563
058/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
057/256326 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
056/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
055/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
054/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
053/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
052/256325 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
051/256320 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลต้อนรับยินดีต้อนรับทางเข้าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
050/256320 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (ลับ)
049/256320 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
048/256319 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องผลการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
047/256319 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
046/256318 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
045/256318 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
044/256314 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
043/256314 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
042/256313 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
041/256311 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
040/25637 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
039/25634 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
038/25634 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลบอกระยะทางเข้าสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
037/25634 กุมภาพันธ์ 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
036/25633 กุมภาพันธ์ 2563- ว่าง -
035/25633 กุมภาพันธ์ 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.พะเยา เผยแพร่รายการ ปริญญา การศึกษาวิชาชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
034/256328 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
033/256324 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
032/256324 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
031/256323 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
030/256323 มกราคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
029/256320 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อบริการต่ออายุโดเมน www.ivenr2.ac.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
028/256320 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
027/256320 มกราคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
026/256320 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
025/256320 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
024/256320 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
023/256315 มกราคม 2563อนุมัติให้รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
022/256315 มกราคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
021/256315 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
020/256315 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
019/256315 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารในการศึกษาค้นคว้างานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
018/256313 มกราคม 2563อนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
017/256313 มกราคม 2563อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
016/256313 มกราคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม)
015/256313 มกราคม 2563แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม)
014/256313 มกราคม 2563อนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)
013/256313 มกราคม 2563มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (เพิ่มเติม)
012/256313 มกราคม 2563แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011/25638 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
010/25637 มกราคม 2563อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปราชการ
009/25637 มกราคม 2563แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
008/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
007/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ
006/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
005/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
004/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ
003/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อพนวยการ
002/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นและการเลื่อนค่าตอบแทน
001/25636 มกราคม 2563แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ลงวันที่
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ว่าด้วย
4 มิถุนายน 2556การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
4 มิถุนายน 2556การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
10 พฤษภาคม 2556การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ประกาศ ณ วันที่ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ว่าด้วย
12 พฤษภาคม 2566การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566
5 พฤษภาคม 2565การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. 2565
13 มีนาคม 2563หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
25 กันยายน 2562หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
25 มีนาคม 2560ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. 2560
22 ตุลาคม 2559การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2559
15 กันยายน 2558หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558
29 มีนาคม 2558โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2558
29 มีนาคม 2558การกำหนดให้มีประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. 2558
29 มีนาคม 2559การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
29 มีนาคม 2558การจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2558
24 สิงหาคม 2557หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2557
17 สิงหาคม 2557การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. 2557
17 สิงหาคม 2557การจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557
17 สิงหาคม 2557ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. 2557
4 มิถุนายน 2556เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
9 เมษายน 2556การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. 2556