สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

Read More
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30104 – 2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า จัดทำโดย นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย

Read More