สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

Author: admin

ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันการอาขีว

Read More
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ

*** เอกสารแนบ 5 ฉบับ

Read More