244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์
          ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
          “บัณฑิตแห่งเทคโนโลยีที่แท้จริง”
พันธกิจ
          1. จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
          2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขยายและยกระดับทวิภาคี
          3. ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ
          4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาเซียน