สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ปรัชญา
“นโยบายทันสมัย ขับเคลื่อนอย่างมีพลวัต พัฒนาบัณฑิตสู่สากล”


วิสัยทัศน์
“ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”

พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณภาพ
  2. ขยายโอกาสการศึกษาและวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมมาภิบาล โดยอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
  4. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
  5. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย


อัตลักษณ์
“บัณฑิตแห่งเทคโนโลยีที่แท้จริง”