สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
นายกสภาสถาบันฯ มาตรา ๒๓ (๑)

นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๒๓ (๕)

นายมนูญ ใยบัวเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๒๓ (๕)

นายเอกชัย วงศ์วรกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๒๓ (๕)

นายณรงค์ นามวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๒๓ (๕)

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
กรรมการซึ่งเลือกจากที่ สอศ. เสนอ มาตรา ๒๓ (๓)

ดร.อรพิน ดวงแก้ว
กรรมการซึ่งเลือกจากที่ สอศ. เสนอ มาตรา ๒๓ (๓)

ว่าที่ร้อยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่น
กรรมการซึ่งเลือกจากที่ สอศ. เสนอ มาตรา ๒๓ (๓)

นายอารักษ์ พรประภา
กรรมการซึ่งเลือกจากที่ สอศ. เสนอ มาตรา ๒๓ (๓)

นายอัศวิน ข่มอาวุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

มาตรา ๒๓ (๔)

นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

มาตรา ๒๓ (๔)

นายคมกริช แสงสุรินทร์
ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

มาตรา ๒๓ (๔)

นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย
ครูวิทยาลัยเทคนิคน่าน

มาตรา ๒๓ (๔)

นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

มาตรา ๒๓ ๒)