ข้อมูลบุคลากร ในสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
รองผู้อำนวยการสถาบัน

นายจรัสพงษ์ วรรณสอน
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

นายสมคิด จีนจรรยา
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

นายสาธิต สุทธธง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์

ดร.ณัฐวิทย์ มุงเมือง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
พนักงานราชการ

นางมนณกร เลิศคำ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติกร

นางนาฎตินันท์ ตุ่นไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประเมินผล
กลุ่มพัฒนากิจการนักศึกษา และกลุ่มกิจการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ ถวิลวิศาล
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
และกลุ่มการประกันคุณภาพ

นายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือ
และกลุ่มติดตาม ประเมิลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรรณวิมล ยอดคำ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางวิภาดา การินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่
ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวอาภาภรณ์ ดู่แก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นางสาวมยุรี ประสงค์ใจ
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกมลชนก รุ่งระวี
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
และกลุ่มงานเครือข่ายวิชาการ

นายบุญธรรม ใจจา
พนักงานขับรถ

นางสาวศิริวรรณ จันทร์เอ้ย
แม่บ้าน