สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ข้อมูลบุคลากร ในสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
รองผู้อำนวยการสถาบัน

นายจรัสพงษ์ วรรณสอน
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

นายสมคิด จีนจรรยา
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

นายสาธิต สุทธธง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์

- ตำแหน่งว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
ข้าราชการ

นางสาววันเพ็ญ สุฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- ตำแหน่งว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานราชการ

นางมนณกร เลิศคำ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติกร

นางนาฎตินันท์ ตุ่นไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมองค์กรวิชาชีพและกิจการนักศึกษา
และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและโครงการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ ถวิลวิศาล
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
และหัวหน้ากลุ่มการประกันคุณภาพ

นายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษา
และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรรณวิมล ยอดคำ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางวิภาดา การินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่
ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวอาภาภรณ์ ดู่แก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นางสาวมยุรี ประสงค์ใจ
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกมลชนก ยอดปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
และกลุ่มงานเครือข่ายวิชาการ

นายบุญธรรม ใจจา
พนักงานขับรถ

นางสาวศิริวรรณ จันทร์เอ้ย
แม่บ้าน