สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 อศจ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานรับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาและกล่าวเปิด กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จำนวน 9 สถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ด้านวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกผลงานและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาไปทำการแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป