สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2” ระยะที่ 4

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2” ระยะที่ 4 มีกำหนดการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรม เข้าใจวิธีการเขียนรายงานการวิจัย และหลักการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 2) ดร.สมชาติ บุญศรี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ ห้องประชุมน่านนที อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2