สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 1

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ  กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 1 “ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ อาจารย์ คณะบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร