สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระยะที่ 4 “พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระยะที่ 4 “พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเพื่อให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโกศัยนคร อาคารสถาบันฯ