สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 2 “ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวต้อนรับอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 2 “ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565” วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 2565 และแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร