สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ชั่วโมง

วันที่ 14 กันยายน 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ คุณสมบัติของครูฝึกในสถานประกอบการ สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการพึงได้รับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14-16 กันยายน 2562 ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ร่วมสละเวลามาบรรยายและให้ความรู้ได้แก่ นายเสกสรรค์ ขาวสังข์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา นางสาวอังคณา รินแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและ นายคำนึง ทองเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นอย่างยิ่ง.