244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้จัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา โดยมีคณาจารย์ผู้สอนในหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี สถานศึกในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้าร่วมประชุม โดยมีระยะเวลา ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมน่านนที อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2