สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชล หรือเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 42 ผลงาน จัดการนำเสนอรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 4 กลุ่มย่อย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันการศึกษา ได้แก่ 1) ดร.บรรจง ไชยรินคำ ข้าราชการบำนาญ 2) ผศ.พิเชษฐ์ เวศนารัตน์ ข้าราชการบำนาญ 3) นายมงคล ธุระ ข้าราชการบำนาญ 4) ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 5) ผศ.ดร.จรัญ คนแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 6) ผศ.ดร.วิภพ ใจแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 7) ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 8..) ผศ.ดน.โสภา อำนวยรัตน์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9) ผศ.ดร.น้ำฝน กันมา มหาวิทยาลัยพะเยา 10) ดร.สถาวร ใจจุมปา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 11) ดร.เอนกวงศ์ ยอดดำเนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ 12) ดร.อโณทัย ลาดเหลา วิทยาลัยเทคนิคแพร่