สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชล หรือเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 30 ผลงาน จัดการนำเสนอรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 3 กลุ่มย่อย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันการศึกษา ได้แก่ 1) ผศ.ดร. จรีรัตน์ สุวรรณ์ 2) ผศ. พิเชษฐ์ เวศนารัตน์  3) ผศ.ดร. ณภัทร ทิพย์ศรี 4) ผศ.ดร.จรัญ คนแรง 5) ดร. อโณทัย ลาดเหลา 6) ดร. คำนึง ทองเกตุ 7) ดร. อเนกวงศ์ ยอดดำเนิน 8 ) อาจารย์สุวรรณา พูนกล้า 9) อาจารย์สมนึก วันละ 10) อาจารย์มงคล ธุระ 11) อาจารย์พิชญ์สินี เชียงแรง 12) อาจารย์อัจฉรีย์ รวมสุข 13) อาจารย์สุขฤทัย วงศ์ชัยคำ 14) อาจารย์นงลักษณ์ สว่างใจธรรม 15) อาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว และ 16) อาจารย์พงษ์เดช เรียนละหงษ์