สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปี ระยะที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปี ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา
นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ดร.ไกรลาศ ดอนชัย ดร.ลัดดา ปินตา และอาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้าประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมีหลักสูตรในการประเมินดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สาขาเทคโนโลยีเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
โดยโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปี2562 ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตกำลังพลสายอาชีพเข้าสู่หน่วยงานและสถานประกอบการที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป