สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา15.00 น. ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อย่างไม่เป็นทางการ (ระหว่างการเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด “การแข่งขันอาชีวะภาคเหนือเกมส์ @น่าน” ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน) โดยมี นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ใน อศจ.พะเยา ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รวมถึงสถานศึกษา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลงานที่ได้รับรางวัล กิจกรรมที่โดดเด่น การขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน ด้านความร่วมมือภายในและต่างประเทศ การดำเนินตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ความขาดแคลนอัตรากำลังและงบประมาณ ฯลฯ
ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับทราบและยินดีสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา สร้างค่านิยมนักเรียนตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ให้สนใจเรียนต่อสายอาชีพต่อไป