สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

เทคนิคเชียงราย ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายคมกริช แสงสุรินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ดำเนินการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกใช้โปรแกรม Zoom และ google classroom เป็นสื่อในการเรียนการสอน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เน้นที่สถานศึกษานำรูปแบบการเรียนการสอนออน์ไลน์มาปรับประยุกต์ใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนของสาขาวิชา เพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกับระหว่างครูผู้สอนและนักศึกษา และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองสำหรับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19
ด้านนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวว่า นอกจากวิทยาลัยจะสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูอาจารย์แล้วนั้น วิทยาลัยมีโครงการในการจัดทำห้องสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่อาจมีปัญหาความไม่พร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน อาทิ การเข้าถึงระบบอินเตอร์ อุปกรณ์ การเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้จะเป็นห้องสื่อความรู้ให้กับคณะครูอาจารย์ผู้สอนได้ใช้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองในด้านเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอีก 1-2 เดือน
นับว่าเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการดำเนินการสนับสนุนผู้เรียนและผู้สอนให้สามารถดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ได้ และไม่เพียงแต่ในช่วงยุคสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการพัฒนาตนเองในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย