สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

เทคนิคพะเยา จัดอบรมเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 ที่จะเข้าเรียนร่วมกับสถานประกอบการในปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ วันที่ 13 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้มีการจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่จะเข้าเรียนร่วมกับสถานประกอบการในปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายชัยยุทธ แก้วประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตมหาวิยาลัยราชมงคล และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสาร การใช้ Application ด้านการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนทางไกล เพื่อการติดตามพฤติกรรมนักศึกษา เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการเรียน ลดค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศการศึกษา ได้ทางหนึ่งด้วย