สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมเพื่อปรึกษา หารือ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมเพื่อปรึกษา หารือ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2