สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 และตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ. 2561 โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด