สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และ ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565