สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สอน.2 พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บผลงานวิจัย VRMS เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บ สืบค้นและเผยแพร่ผลงานวิจัย

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลลงในระบบ VRMS (Vocational Research Management System) ณ ห้องประชุมน่านนที สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิชา สถานศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลลงในระบบ VRMS มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิจัย คลังข้อมูลของคณาจารย์ผู้สอน สร้างความน่าเชื่อถือด้านข้อมูล ระบบ และเป็นเครื่องมือให้กับคณาจารย์ผู้สอนในการสืบค้น ข้อมูล ผลงานวิจัยระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ทั้งนี้ในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายผลการใช้งานเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป