สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สอน. 2 นำร่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจัดทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาจีน (HSK)

สอน. 2 นำร่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจัดทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาจีน (HSK) ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใน เตรียมรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายณรงค์  เอี่ยมประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ประธานในพิธี  นางณัฎฐี  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมอบรม และทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาจีน (HSK)

สำหรับกิจกรรมทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาจีน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการจัดสรรทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ในรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิวุฒิ ไทย-จีน ในสาขาวิชาชีพใหม่ S-curve และ New S-curve เป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  และภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ที่ได้ลงนามความร่วมมือกันในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาจีน (HSK) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในการจัดทดสอบครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาจีน จากสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณ Lin Weizhen และ คุณ Hua Xueyanเป็นผู้ทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และจะทำการประกาศผลต่อไป.