สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 อศจ.เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

วันที่ 20 มกราคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ในฐานะศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการประชุมสนามสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านเอกสารและนัดหมายการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้มอบหมายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าประสานงานการจัดการทดสอบ จำนวน 4 อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ได้แก่ 1) อศจ.แพร่ นำโดย นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ 2) อศจ.พะเยา นำโดย นายจรัสพงษ์ วรรณสอน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ 3) อศจ.เชียงราย นำโดย นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ 4) อศจ.น่าน นำโดย นายสาธิต สุทธธง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ

อศจ.แพร่

อศจ.พะเยา

อศจ.เชียงราย

อศจ.น่าน