สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สอน.2 เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ของ สอน.1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นำโดยนายสงวน หอกคำ ประธานกรรมการ นายจรัสพงษ์ วรรณสอน นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ และนางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่