สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ทำความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาการ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1,2,3, และ 4 ณ ห้องประชุมชั้นสอง ตึกอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง และสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานและทักษะวิชาชีพทั้งในรูปแบบ Up Skill Re Skill และ New Skill อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและงานวิจัยให้สามารถเข้าสู่เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือทั้ง 4 แห่ง
โดยหลังจากนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป