สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมน่านนที สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเขียนผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ตามหลักวิชาการสามารถสื่อความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน และเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและเพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยการจัดอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี