สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประชุมคณะกรรมการสรรหา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 2 อัตรา โดยมี นายบุญสร้าง พี่พานิช เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และจัดทำประกาศการรับสมัคร ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 2 อัตรา ตามมติสภาสถาบันฯต่อไป