สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสอง ปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่มีความหลากหมาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษา และหาแนวทางความเป็นไปได้ในอนาคตจัดทำโครงการความร่วมมือ แลกเปลี่ยน ครู-บุคลากร นักศึกษา ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวถึงความเป็นไปได้ในอนาคตที่ทางสถาบันฯ จะส่ง นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนการเรียนในสาขาต่างๆกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ต้องกลับมาเตรียมความพร้อมให้กับแต่ละสถานศึกษาในสังกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา และความพร้อมของนักศึกษาเอง ในส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลิตบัณฑิต ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศออกสู่ตลาดภาคอุตสาหกรรมต่อไป