สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ลงพื้นที่วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 3 แห่ง

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีมงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิทยาลัยฯและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นได้มอบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 และเชิญชวนให้ครูผู้สอนช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จากนั้น ได้แนะนำบุคลากรสถาบันฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเข้าสู่กรอบอัตรากำลังต่างๆ ของสถาบันฯ ให้กับคณะผู้บริหารและครูผู้สอนได้ทราบและเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเข้าสู่สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้ง 3 วิทยาลัยฯ ที่ให้การต้อนรับทีมงานสถาบันฯ มา ณ โอกาสนี้